Doktoraty

Obowiązujące przepisy

Wytyczne Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ dotyczące konstrukcji rozprawy doktorskiej przygotowanej w formie spójnego tematycznie zbioru artykułów.

Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ zaleca aby w skład rozprawy doktorskiej przygotowanej w formie spójnego tematycznie zbioru artykułów wchodziły co najmniej dwie publikacje oryginalne z listy A wykazu czasopism naukowych.

Zalecana forma rozprawy doktorskiej:

  • Strona tytułowa (dostępna: http://www.binoz.uj.edu.pl/stopnie_i_tytuly/doktoraty)
  • Streszczenie
  • Wstęp zawierający cel, hipotezy, zadania badawcze do 15 stron wydruku
  • Artykuły naukowe
  • Oświadczenia współautorów określające indywidualny procentowy wkład i  krótkie merytoryczne uzasadnienie.
  • Dyskusja do 15 stron wydruku
  • Bibliografia wykorzystana we wstępie i dyskusji

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego z podaniem tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być wszczęty przewód doktorski, propozycją promotora i dyscypliny dodatkowej.
  2. Oryginał lub poświadczoną przez jednostkę przeprowadzającą przewód doktorski kopię dyplomu magisterskiego.
  3. Wykaz prac naukowych (w tym publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym) oraz informacja o działalności popularyzacyjnej naukę.
  4. Życiorys.
  5. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.
  6. Jedna opinia samodzielnego pracownika naukowego, najczęściej opiekuna naukowego, tj. przyszłego promotora, w której zgadza się on na przyjęcie funkcji promotora.
  7. Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Instytutu.
  8. Jeśli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dziedzinie – informacja o przebiegu przewodu doktorskiego.
  9. Oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu, na podstawie zawartej umowy, jeśli kandydat jest spoza UJ.

Ewentualnie:

  1. Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zwalniający z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego).
  2. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski.

Formularze