Doktoraty

Obowiązujące przepisy

Formularze

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego z podaniem tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być wszczęty przewód doktorski, propozycją promotora i dyscypliny dodatkowej.
 2. Oryginał lub poświadczoną przez jednostkę przeprowadzającą przewód doktorski kopię dyplomu magisterskiego.
 3. Wykaz prac naukowych (w tym publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym) oraz informacja o działalności popularyzacyjnej naukę.
 4. Życiorys.
 5. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.
 6. Jedna opinia samodzielnego pracownika naukowego, najczęściej opiekuna naukowego, tj. przyszłego promotora, w której zgadza się on na przyjęcie funkcji promotora.
 7. Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Instytutu.
 8. Jeśli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dziedzinie – informacja o przebiegu przewodu doktorskiego.
 9. Oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu, na podstawie zawartej umowy, jeśli kandydat jest spoza UJ.

Ewentualnie:

 1. Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zwalniający z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego).
 2. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski.

Zobacz również