Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 4/2017 w zakresie konsultacji scenariuszy do zajęć on-line z uczniami szkół ponadgimnazjalnych w obszarze biologia.

Załącznik nr 1

Oświadczenie ZUS

Wzór umowy

Zapytania ofertowe w ramach umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.01.00-00-N137/16

Zapytania ofertowe na udział w modyfikacji i/lub przeprowadzeniu kursów  w ramach projektu „Sprostać oczekiwaniom pracodawców! Dostosowanie programów kształcenia kierunków II stopnia UJ: biologia, zarządzanie zasobami przyrody, ecology and evolution, do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego” nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.01.00-00-N137/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Kursy:

1. Odontologia, formularz oferty

2. Biol. starzenia-procesy inwolucyjne, formularz oferty

3. Problemy żywienia i żywności, formularz oferty

4. Antropologia stosowanaformularz oferty

5. Statystyczne modelowanie zjawisk biologicznych

6. Mikrobiologia stosowana

7. Analiza, modelowanie i raport. danych

8. Genetyka – praktyczne aspekty

9. Hydrobiologia, formularz oferty

10. Ekosystemy lądowe

11. Zarządzanie zasobami przyrody

12. Drobne ssaki - terenowe i lab. met badań, formularz oferty

13. Human malaria, from diagnostics to medicine prod., formularz oferty

14. Kultury in vitro i embriologia eksperymentalna roślin, formularz oferty

15. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, formularz oferty

16. Bioremediacja gleb i wód, formularz oferty

17. Gospodarka wodno-ściekowa, formularz oferty

18. Edukacja ekologiczna, formularz oferty

19. Biologia łowiecka, formularz oferty

20. Biomonitoring ekosystemów wodnych, formularz oferty

21. Waloryzacja przyrodnicza, formularz oferty

22. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody, formularz oferty

23. Metody monitoringu przyrodniczego

24. Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska, formularz oferty

25. Effective research communication, formularz oferty

26.  Practical aspects of environmental conservation, formularz oferty

27. Social and economic aspects of nature conservation

28. Methods of secondary data analysis

29.The ecology and conservation of Carnivora, formularz oferty