Zakład Immunologii Ewolucyjnej

Podstawowe informacje

Kierownik: dr hab. Magdalena Chadzińska

Adres: Instytut Zoologii, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków (sektor B, III piętro)

Telefon: +48 12 664 5068; Faks: +48 12 664 5101; E-mail: magdalena.chadzinska@uj.edu.pl

Aktualności

 

 

 

Więcej o nas

» Historia

Zakład Immunologii Ewolucyjnej Instytutu Zoologii powstał w roku 1992 z inicjatywy profesor dr hab. Barbary Płytycz. Początkowo, z Zakładu Anatomii Porównawczej wyodrębniona została niezależna jednostka naukowo-dydaktyczna o randze pracowni (1989), a następnie Zakładu Immunologii Ewolucyjnej.

Prof. dr hab. Barbra Płytycz kierowała Zakładem od momentu jego powstania do roku 2011, a obecnie Zakład prowadzi dr hab. Magdalena Chadzińska.

» Pracownicy naukowo-dydaktyczni

 

dr hab. Magdalena Chadzińska - kierownik Zakładu
pokój 3.128, telefon: +48 12 664 50 68
e-mail: magdalena.chadzinska@uj.edu.pl
Specjalność: immunobiologia
Zainteresowania badawcze: immunologia porównawcza, odporność ryb, neuroendokrynna regulacja reakcji odpornościowych, ewolucja cytokin, chemokin i ich receptorów, wpływ estrogenów i hormonalnie czynnych zanieczyszczeń środowiskowych (EDCs, ang. endocrine-disrupting compounds) na odporność, biologia neutrofili i makrofagów

 

 

dr hab. Elżbieta Kołaczkowska - adiunkt
pokój 3.125, telefon: +48 12 664 50 65
e-mail: ela.kolaczkowska@uj.edu.pl
Specjalność: immunobiologia
Zainteresowania badawcze: mechanizmy reakcji zapalnej, w tym zapalenia ogólnoustrojowego (sepsy, posocznicy) ssaków na modelu mysim; biologia i funkcje neutrofili: mechanizmy tworzenia NET); rola proteaz, w tym metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej w napływie leukocytów, ich apoptozie i uszkodzeniach tkanek własnych; immunometabolizm: wpływ otyłości na przebieg sepsy, powiązania pomiędzy metabolizmem na poziomie komórki z procesami zapalnymi; immunotromboza: rola NET w tworzeniu zakrzepów; mikroskopia in vivo (intravital microscopy)

 

 

dr Joanna Homa - adiunkt
pokój 3.128, telefon: +48 12 664 50 69
e-mail: joanna.homa@uj.edu.pl
Specjalność: immunobiologia
Zainteresowania badawcze: odporność bezkręgowców, odpowiedź immunologiczna dżdżownic, mechanizmy obronne dżdżownic zaangażowane w odpowiedź na patogeny

 

 

dr Krzysztof Rakus - adiunkt
pokój 3.128, telefon: +48 12 664 50 21
e-mail: krzysztof.rakus@uj.edu.pl
Specjalność: immunobiologia
Zainteresowanie badawcze: odporność ryb, mechanizmy odporności wrodzonej ryb na zakażenia wirusowe, markery genetyczne związane z odpornością u ryb

 

 

prof. dr hab. Barbara Płytycz – profesor emerytowany
telefon: +48 12 664 50 67
e-mail: barbara.plytycz@uj.edu.pl
Specjalność: zoologia
Zainteresowania badawcze: ewolucja odporności oraz powiązań immuno-neuro-endokrynnych; zastosowanie niekonwencjonalnych modeli badawczych w immunologii.

 

» Pracownicy naukowo-techniczni

mgr Emilia Knutelska - samodzielny biolog
pokój 3.124, telefon: +48 12 664 50 66
e-mail: e.knutelska@uj.edu.pl

 

 

Iwona Bodek-Pakulska - pracownik inżynieryjno-techniczny
pokój: 3.124, telefon: +48 12 664 50 66
e-mail: iwona.bodek@uj.edu.pl

 

» Doktoranci

mgr Ewa Szwejser
pokój 3.17, telefon: +48 12 664 50 65
e-mail: ewa.szwejser@uj.edu.pl
Zainteresowania badawcze: interakcje układów neuroendokrynnego i odpornościowego, zaangażowanie jądrowych i błonowych receptorów estrogenowych oraz aromatazy w regulację odporność ryb. Wpływ stresu na odporność.

 

 

mgr Iwona Cichoń
pokój 3.124, telefon: +48 12 664 64 76
e-mail: iwona.cichon@doctoral.uj.edu.pl
Zainteresowania badawcze: immunometabolizm, stan zapalny towarzyszący otyłości, neutrofilowe sieci zewnątrzkomórkowe (NETs) w otyłości, rola neutrofili i makrofagów w reakcji zapalnej, odporność ssaków – model mysi, mikroskopia in vivo

 

 

mgr Michał Santocki
pokój 3.124, telefon: +48 12 664 64 76
email: michal.santocki@doctoral.uj.edu.pl
Zainteresowania badawcze: odporność nieswoista; biologia neutrofili; fizjologiczne i farmakologiczne mechanizmy usuwania neutrofilowych sieci zewnątrzkomórkowych (NETs); udział neutrofili w przebiegu sepsy; odporność ssaków – model mysi, mikroskopia in vivo

 

 

mgr Magdalena Maciuszek
pokój 3.17, telefon: +48 12 664 50 65
email: magdalena.maciuszek@doctoral.uj.edu.pl
Zainteresowania badawcze: interakcje układów neuroendokrynnego i odpornościowego, sezonowe zmiany odporności, wpływ estrogenów i środowiskowych związków hormonalnie czynnych (ang. endocrine disrupting compounds – EDC) na odporność ryb.

 

 

mgr Weronika Ortmann
pokój 3.124, telefon: +48 12 664 64 76
e-mail: weronika.ortmann@doctoral.uj.edu.pl
Zainteresowania badawcze: mechanizmy działania wrodzonego układu odpornościowego; metabolizm komórki a tworzenie neutrofilowych sieci zewnątrzkomórkowych (NETs) u myszy oraz na modelu ludzkim (linie komórkowe); tworzenie NET a powstawanie mikrozakrzepów; rola płytek krwi w reakcji zapalnej  

 

» Działalność naukowo-badawcza

Tematyka badawcza

Nasze badania koncentrują się wokół mechanizmów odpowiedzialnych za inicjację i regulację przebiegu wrodzonej reakcji odpornościowej, w tym odczynu zapalnego. Prowadzimy je zarówno u zwierząt bezkręgowych (dżdżownice), dla których odpowiedź wrodzona jest jedynym mechanizmem reakcji na patogeny, u kręgowców zmiennocieplnych (ryby: karp, danio pręgowane) jak i u ssaków (myszy).

U dżdżownic badamy wpływ zakażeń bakteryjnych oraz czynników immunostymulujących (np. LPS, PMA) na organizm i komórki immunokompetentne (celomocyty) dżdżownic. Badamy zdolność tych komórek do tworzenia zewnątrzkomórkowych sieci, produkcji reaktywnych form tlenu, aktywacji układu profenoloksydazy oraz tworzenia „ciał brunatnych”. Współpracujemy także ściśle z innymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się badaniami reakcji odpornościowej pająków, owadów i mięczaków.

U ryb badamy przebieg reakcji odpornościowej w odpowiedzi na zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze. Zajmujemy się ewolucją cytokin/chemokin i ich receptorów a także receptorów rozpoznających wzorce molekularne patogenów – PRRs (ang. patogen recognition receptors). Badamy ewolucję powiązań pomiędzy układem odpornościowym a neuroendokrynnym (w tym udział estrogenów w regulacji przebiegu odczynu zapalnego).

Nasze badania na ssakach (model mysi) koncentrują się na mechanizmach reakcji zapalnych, zwłaszcza na roli neutrofili, makrofagów i płytek krwi w przebiegu sepsy. Prowadzimy także badania mające na celu poznanie udziału tych komórek w patologii towarzyszącej sepsie, w tym związanej z tworzeniem NET oraz mikro-zakrzepów. Badania z zastosowaniem mikroskopii konfokalnej in vivo (intravital microscopy) pozwalają nam na rejestrację procesów zachodzących w czasie rzeczywistym w naczyniach krwionośnych i ich dalszą analizę. Z kolei badania in vitro na liniach komórkowych i ex vivo na izolowanych komórkach umożliwiają nam szczegółowe poznanie zjawisk immunologicznych na poziomie komórki.

Bieżące osiągnięcia

Odporność dżdżownic:

Wprowadzenie nowych metod badania celomocytów dżdżownic pod kątem testowania skażenia środowiska

Wykrywanie metalotioneiny w celomocytach dżdżownic jako wskaźnika skażenia metalami ciężkimi

Wykrycie zasobów ryboflawiny w chloragosomach chloragocytow/eleocytow dżdżownic i ustalanie fizjologicznej roli tego zjawiska w interakcjach żywiciel-pasożyt

Badania immunomodulacyjnej funkcji ryboflawiny w odporności wrodzonej

Wykrycie zdolności do tworzenia przez komórki immunokompetentne, celomocyty zewnątrzkomórkowych sieci

Odporność ryb:

Wykazanie zmian w ekspresji genów kodujących cytokiny i chemokiny CXC podczas odczynu zapalnego jamy otrzewnej karpia

Opisanie składu neutrofilowych (NET) i makrofagowych (MET) sieci zewnątrzkomórkowych oraz czynników regulujących powstawanie tych sieci u karpia

Zsekwencjonowanie genów kodujących receptory opioidowe, adrenergiczne i chemokinowy receptor CXCR3 karpia oraz wykazanie udziału opioidów, katecholamin i kortizolu w regulacji odporności ryb

Wykazanie obecności jądrowych (ER) i błonowych (GPER-1) receptorów estrogenowych oraz aromatazy w leukocytach karpia oraz wpływu estrogenów na aktywność tych komórek

Odporność ssaków:

Opisanie patologicznej roli neutrofilii i wywarzanych przez nie NET w przebiegu sepsy

Wykazanie, że DNAza nie powoduje całkowitej dezintegracji NET w warunkach in vivo

Pokazanie, że w naczyniach krwionośnych komponenty NET wtórnie przyłączają się do glikokaliksu, w tym czynnika von Willebranda

Opisanie roli leukocytów osiadłych (mastocytów, makrofagów, limfocytów) oraz komórek zapalnych w inicjacji i przebiegu zapalenia otrzewnej; wykazanie apoptozy zapalnych makrofagów

Zbadanie udziału metaloproteinaz we wczesnych zmianach przepuszczalności naczyniowej oraz w migracji leukocytów w odczynie zapalnym jamy otrzewnej myszy; wykazanie roli elastazy neutrofilowej w kompensacji genetycznego niedoboru MMP-9

Wykazanie powiązania pomiędzy apoptozą zapalnych neutrofilii oraz metaloproteinazą macierzy zewnątrzkomórkowej 9 (MMP-9) i cykoooksygenazą 1 (COX-1) w trakcie reakcji zapalnej

 

» Projekty badawcze

Zakończone (ostatnie 5 lat):

 • MNiSW grant 999/7.PR UE/2009/7: Oddziaływania układów neuroendokrynnego i odpornościowego podczas odczynu zapalnego – badania filogenetyczne (2009-2011) (dr hab. Magdalena Chadzińska)
 • Marie Curie Actions European Reintegration Grant, No. PERG03-GA-2008-228583-People: Neuroendocrine-immune interaction during inflammation - a phylogenetic study (2009-2012) (dr hab. Magdalena Chadzińska)
 • NCN grant 5720/B/P01/2010/39:  Powiązania pomiędzy wrażliwością na stres a efektywnością reakcji odpornościowej u ryb (2010-2013) (dr hab. Magdalena Chadzińska)
 • Marie Curie Outgoing Fellowship grant No. PIOF-GA-2010-273340: Endothelial injury during sepsis: do NET-attached proteases participate in this process? (2012-2014) (dr hab. Elżbieta Kołaczkowska)
 • NCN Preludium 3, UMO-2012/05N/NZ6/00761:  Badania indukowanych melatoniną zmian w aktywności leukocytów karpia (2013-2016) (mgr Magdalena Kępka)
 • NCN grant Opus 4, UMO-2012/07/B/NZ4/01640:  Porównanie procesu odbudowy celomocytów u wybranych gatunków Lumbricidae oraz udział układu odpornościowego dżdżownic w regeneracji segmentów ciała; zależność od wieku i modyfikacje pod wpływem stresu (2013-2016) (prof. dr hab. Barbara Płytycz)

 

W trakcie realizacji:

 • NCN grant Preludium 5, 2013/09/N/NZ6/00649:  Badania mechanizmów regulujących tworzenie zewnątrzkomórkowych sieci przez fagocyty karpia (Cyprinus carpio L) (2014-2017) (dr Łukasz Pijanowski)
 • NCN grant Opus 8, 2014/15/B/NZ6/02519: Paradoks otyłości w sepsie: udział IL-33, elastazy neutrofilowej i neutrofilowych sieci zewnątrzkomórkowych (NETs) (2015-2018) (dr hab. Elżbieta Kołaczkowska)
 • NCN grant Opus 10, 2015/19/B/NZ6/00895: Jak estrogeny i EDC mogą wpływać na odporność? Zaangażowanie błonowych i jądrowych receptorów estrogenowych oraz aromatazy w regulację reakcji zapalnej u ryb (2016-2019) (dr hab. Magdalena Chadzińska)
 • NCN, Sonata Bis 5, 2015/18/E/NZ6/00516: DExD/H-box RNA helikazy w odpowiedzi przeciwwirusowej u ryb (2016-2020) (dr Krzysztof Rakus)

» Współpraca naukowa

 • Współpraca naukowa w kraju:

  Polska Akademia Nauk, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu, www.golysz.pan.pl/zigr/

  Zakład Chrób Ryb, Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, www.piwet.pulawy.pl

  Zakład Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Warszawski, www.biol.uw.edu.pl/zfz/

  Instytut Farmakologii, Polska Akademia Nauk, Kraków, www.if-pan.krakow.pl/ifpan_ww/

  Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, Uniwersytet Śląski, www.wbios.us.edu.pl/katedra-fizjologii-zwierzat-i-ekotoksykologii.html

  Zespół Ekologii Fizjologicznej i Ewolucyjnej Bezkręgowców, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytet Jagielloński, www.eko.uj.edu.pl/index.php/en/

  Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Nauk Weterynaryjnych, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytet Rolniczy, Kraków, whibz.ur.krakow.pl/

   

  Współpraca międzynarodowa:

  The Cell Biology and Immunology Group (CBI), Department of Animal Sciences Wageningen Institute of Animal Sciences, Wageningen University, Wageningen, Holandia, www.cbi.wur.nl

  Centre for Fish and Wildlife Health, University Bern, Bern, Szwajcaria, www.fiwi.vetsuisse.unibe.ch/index_ger.html

  German Cancer Research Centrum (DKFZ) - Division: Molecular Immunology, Heidelberg, Niemcy, www.dkfz.de/en/molimmunol/index.php

  Laboratory of Immunobiology, Rega Institute, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgia, www.kuleuven.be/rega/imi/immunobiology

  Université des Sciences et Technologies de Lille 1, Institut Universitaire de Technologie, Laboratoire "Ecologie Numérique et Ecotoxicologie", Lille, Francja, www.univ-lille1.fr

  Departments of Physiology & Pharmacology, Medicine and Microbiology, Immunology & Infectious Diseases, Snyder Institute of Infection, Immunity, and Inflammation, University of Calgary, Calgary, Kanada, www.ucalgary.ca/paulkubeslab/

  Laboratory of Immunology-Vaccinology, Department of Infectious and Parasitic Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Liège, Liège, Belgia, www.dmipfmv.ulg.ac.be/vetimmuno/

  Fish Diseases Research Unit, Centre for Infection Medicine , University of Veterinary Medicine in Hanover, Hanover, Niemcy, www.tiho-hannover.de/kliniken-institute/fachgebiete/abteilung-fischkrankheiten-und-fischhaltung/

  Analytical & Environmental Sciences Division, King's College, Londyn Wielka Brytania, www.kcl.ac.uk/index.aspx

 • Członkowstwo w towarzystwach naukowych:

  International Society of Developmental and Comparative Immunology (ISDCI) - http://www.isdci.org/

  Society of Leukocyte Immunology - http://leukocytebiology.org/

  European Society for Comparative Endocrinology (ESCE) - http://www.escendo.info/

  Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej I Klinicznej - http://immuno.net.pl/

  Polskie Towarzystwo Biologii Komórki - http://ptbk.mol.uj.edu.pl/

  Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika - http://www.ptpk.org/

  Nowodworskie Towarzystwo Młodych Biologów

» Laboratoria

Metodyka badań z uwzględnieniem aparatury:

Badania in vivo: indukowanie i monitorowanie przebiegu odczynu zapalnego, pobieranie komórek z ogniska zapalnego do badań ex vivo.

Poddawanie dżdżownic działaniu immunostymulantów lub metali ciężkich w glebie lub w testach bibułowych.

Badania ex vivo: określanie składu i stanu czynnościowego komórek immunokompetentnych kręgowców i bezkręgowców (cytometr przepływowy; magnetyczny sorter komórek; termocykler qRT-PCR, mikroskop fluorescencyjny; mikroskop konfokalny typu spinning disk; spektrofotometr; 48-dołkowa komora chemotaktyczna, zestaw do elektroforezy/zymografii, sprzęt do Western Blot, Dot Blot)

Badania in vitro komórek immunokompetentnych i linii komórkowych (komory z laminarnym przepływem powietrza, cieplarki, wirówki, łaźnie wodne, sterylizatory, pH-metr; osmometr, mikroskop odwrócony)  

» Publikacje oryginalne, przeglądowe i popularno-naukowe

2016

Homa J, Stalmach M, Wilczek G, Kolaczkowska E. 2016. Effective activation of antioxidant system by immune-relevant factors reversely correlates with apoptosis of Eisenia andrei coelomocytes. J Comp Physiol B. 186(4):417-30. doi: 10.1007/s00360-016-0973-5.

Homa J, Stürzenbaum SR, Kolaczkowska E. 2016. Metallothionein 2 and Heat Shock Protein 72 protect Allolobophora chlorotica from cadmium but not nickel or copper exposure: body malformation and coelomocyte functioning. Arch Environ Contam Toxicol. 71(2):267-77. doi: 10.1007/s00244-016-0276-6.

Homa J, Ortmann W, Kolaczkowska E. 2016. Conservative mechanisms of Extracellular Trap formation by Annelida Eisenia andrei: serine protease activity requirement. PLoS One. 11(7):e0159031. doi: 10.1371/journal.pone.0159031. 

Szwejser E, Maciuszek M, Casanova-Nakayama A, Segner H, Verburg-van Kemenade BM, Chadzinska M. 2016. A role for multiple estrogen receptors in immune regulation of common carp. Dev Comp Immunol. doi: 10.1016/j.dci.2016.04.003

Segner H, Verburg-van Kemenade BM, Chadzinska M. 2016. The immunomodulatory role of the hypothalamus-pituitary-gonad axis: Proximate mechanism for reproduction-immune trade offs? Dev Comp Immunol. doi: 10.1016/j.dci.2016.07.004.

Verburg-van Kemenade BM, Cohen N, Chadzinska M. 2016. Neuroendocrine-immune interaction: Evolutionarily conserved mechanisms that maintain allostasis in an ever-changing environment. Dev Comp Immunol. doi: 10.1016/j.dci.2016.05.015.

Matejko S, Pocheć E, Homa J, 2016. Dżdżownice jako źródło biologicznie aktywnych cząsteczek – właściwości przeciwnowotworowe białek dżdżownic. Kosmos, 65:23-32.

Banaś J, Homa J, 2016. Układ profenoloksydazy (pro-PO) u zwierząt bezkręgowych – mechanizm wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Kosmos, 65:33-41.

Rakus K, Ronsmans M, Vanderplasschen A. 2016. Behavioral fever in ectothermic vertebrates. Dev Comp Immunol. doi: 10.1016/j.dci.2016.06.027.

2015

Homa J, Rorat A, Kruk J, Cocquerelle C, Plytycz B, Vandenbulcke F. 2015. Dermal exposure of Eisenia andrei earthworms: Effects of heavy metals on metallothionein and phytochelatin synthase gene expressions in coelomocytes. Environ Toxicol Chem. 34(6):1397-404. doi: 10.1002/etc.2944.2015

Kepka M, Szwejser E, Pijanowski L, Verburg-van Kemenade BM, Chadzinska M. 2015. A role for melatonin in maintaining the pro- and anti-inflammatory balance by influencing leukocyte migration and apoptosis in carp. Dev Comp Immunol. 53(1):179-90. doi: 10.1016/j.dci.2015.07.011.

Kus K, Rakus K, Boutier M, Tsigkri T, Gabriel L, Vanderplasschen A, Athanasiadis A. 2015. The structure of the cyprinid herpesvirus 3 ORF112-Zα/Z-DNA complex reveals a mechanism of nucleic acids recognition conserved with E3L, a Poxvirus inhibitor of interferon response. J Biol Chem. 290:30713-30725. doi: 10.1074/jbc.M115.679407.

Piazzon MC, Wentzel AS, Tijhaar EJ, Rakus KŁ, Vanderplasschen A, Wiegertjes G, Forlenza M. 2015. Cyprinid herpesvirus 3 Il10 inhibits inflammatory activities of carp macrophages and promotes proliferation of Igm+ B cells and memory T cells in a manner similar to carp Il10. J Immunol. 195:3694-3704. doi: 10.4049/jimmunol.1500926.

Boutier M, Ronsmans M, Ouyang P, Fournier G, Reschner A, Rakus K, Wilkie GS, Farnir F, Bayrou C, Lieffrig F, Li H, Desmecht D, Davison AJ, Vanderplasschen A. 2015. Rational development of an attenuated recombinant cyprinid herpesvirus 3 vaccine using prokaryotic mutagenesis and in vivo bioluminescent imaging. PLoS Pathogens. 11:e1004690. doi: 10.1371/journal.ppat.1004690.

Kolaczkowska E, Jenne CN, Surewaard BG, Thanabalasuriar A, Lee WY, Sanz MJ, Mowen K, Opdenakker G, Kubes P. Molecular mechanisms of NET formation and degradation revealed by intravital imaging in the liver vasculature. Nat Commun. 2015; 6:6673. doi: 10.1038/ncomms7673. (IF=11.329)

Slaba I, Wang J, Kolaczkowska E, McDonald B, Lee WY, Kubes P. Imaging the dynamic platelet-neutrophil response in sterile liver injury and repair in mice. Hepatology. 2015; 62:1593-605. doi: 10.1002/hep.28003. (IF=11.711)

Dal-Secco D, Wang J, Zeng Z, Kolaczkowska E, Wong CH, Petri B, Ransohoff RM, Charo IF, Jenne CN, Kubes P. A dynamic spectrum of monocytes arising from the in situ reprogramming of CCR2+ monocytes at a site of sterile injury. J Exp Med. 2015; 212:447-56. doi: 10.1084/jem.20141539. (IF=11.240)

Scislowska-Czarnecka A, Szmigiel D, Genet M, Dupont-Gillain C, Pamula E, Kolaczkowska E. Oxygen plasma surface modification augments poly(L-lactide-co-glycolide) cytocompatibility toward osteoblasts and minimizes immune activation of macrophages. J Biomed Mater Res A. 2015; 103:3965-77. doi: 10.1002/jbm.a.35509. (IF= 3.263)

Boutier M, Ronsmans M, Rakus K, Jazowiecka-Rakus J, Vancsok C, Morvan L, Peñaranda MM, Stone DM, Way K, van Beurden SJ, Davison AJ, Vanderplasschen A. 2015. Cyprinid herpesvirus 3: an archetype of fish alloherpesviruses. Adv Virus Res. 93:161-256. doi: 10.1016/bs.aivir.2015.03.001.

2014

Chadzinska M, Golbach L, Pijanowski L, Scheer M, Verburg-van Kemenade BM. 2014. Characterization and expression analysis of an interferon-γ2 induced chemokine receptor CXCR3 in common carp (Cyprinus carpio L.). Dev Comp Immunol. 47(1):68-76. doi: 10.1016/j.dci.2014.07.008.

Kepka M, Verburg-van Kemenade BM, Homa J, Chadzinska M. 2014. Mechanisms involved in apoptosis of carp leukocytes upon in vitro and in vivo immunostimulation. Fish Shellfish Immunol. 2014 Aug;39(2):386-95. doi: 10.1016/j.fsi.2014.05.041.

Li S, Pettersson US, Hoorelbeke B, Kolaczkowska E, Schelfhout K, Martens E, Kubes P, Van Damme J, Phillipson M, Opdenakker G. Interference with glycosaminoglycan-chemokine interactions with a probe to alter leukocyte recruitment and inflammation in vivo. PLoS One. 2014; 9(8):e104107. doi: 10.1371/journal.pone.0104107. (IF= 3.234)

Ouyang P*, Rakus K*, van Beurden SJ, Westphal AH, Davison AJ, Gatherer D, Vanderplasschen A. 2014. IL-10 encoded by viruses: a remarkable example of independent acquisition of a cellular gene by viruses and its subsequent evolution in the viral genome. J Gen Virol. 95:245-262. (* equal contribution). doi: 10.1099/vir.0.058966-0.

2013

Homa J, Zorska A, Wesolowski D, Chadzinska M. 2013. Dermal exposure to immunostimulants induces changes in activity and proliferation of coelomocytes of Eisenia andrei. J Comp Physiol B. 183(3):313-22. doi: 10.1007/s00360-012-0710-7.

Pijanowski L, Golbach L, Kolaczkowska E, Scheer M, Verburg-van Kemenade BM, Chadzinska M. 2013. Carp neutrophilic granulocytes form extracellular traps via ROS-dependent and independent pathways. Fish Shellfish Immunol. 34(5):1244-52. doi: 10.1016/j.fsi.2013.02.010. 

Ouyang P, Rakus K, Boutier M, Reschner A, Leroy B, Ronsmans M, Fournier G, Scohy S, Costes B, Wattiez R, Vanderplasschen A. 2013. The IL-10 homologue encoded by cyprinid herpesvirus 3 is essential neither for viral replication in vitro nor for virulence in vivo. Vet Res. 44:53. doi: 10.1186/1297-9716-44-53.

Rakus K, Ouyang P, Boutier M, Ronsmans M, Reschner A, Vancsok C, Jazowiecka-Rakus J, Vanderplasschen A. 2013. Cyprinid herpesvirus 3: an interesting virus for applied and fundamental research. Vet Res. 44:85. doi: 10.1186/1297-9716-44-85.

Kolaczkowska E, Kubes P. 2013. Neutrophil recruitment and function in health and inflammation. Nat Rev Immunol. 13:159-75. doi: 10.1038/nri3399.

Verburg-van Kemenade BM, Van der Aa LM, Chadzinska M. 2013. Neuroendocrine-immune interaction: regulation of inflammation via G-protein coupled receptors. Gen Comp Endocrinol. 188:94-101.

2012

Rakus KŁ, Irnazarow I, Adamek M, Palmeira L, Kawana Y, Hirono I, Kondo H, Matras M, Steinhagen D, Flasz B, Brogden G, Vanderplasschen A, Aoki T. 2012. Gene expression analysis of common carp (Cyprinus carpio L.) lines during Cyprinid herpesvirus 3 infection yields insights into differential immune responses. Dev Comp Immunol. 37:65-76. doi: 10.1016/j.dci.2011.12.006.

Kolaczkowska E, Kubes P. 2012. Phagocytes & granulocytes. Angiogenic neutrophils: a novel subpopulation paradigm. Blood;120:4455-7. doi: 10.1182/blood-2012-09-457226. 

» Doniesienia zjazdowe

W budowie...

» Tematyka prac magisterskich i licencjackich

Tematyka prac magisterskich:

dr hab. M. Chadzińska – badania wpływu hormonów na odporność wrodzoną ryb. Udział i wzajemne interakcje jądrowych i błonowych receptorów dla hormonów w procesie immunoregulacji. Polaryzacja makrofagów ryb - wpływ chemokin CXC i inreferonu gamma (IFN-) oraz hormonów sterydowych.

dr hab. E. Kołaczkowska – badania stymulowanych (czynniki zapalne) leukocytów mysich (pobranych od zwierząt) oraz ludzkich (linie komórkowe); modyfikacja ich działania przez czynniki związane z odpornością (np. cytokiny), metabolizmem (np. glikoliza) lub układem nerwowym (np. neurohormony); farmakologiczna modyfikacja funkcjonowania leukocytów, głównie neutrofilii i makrofagów, w tym wydzielania zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NET)

dr Joanna Homa – badania mechanizmów związanych z eliminacją patogenów przez celomocyty dżdżownic, w tym udział zewnątrzkomórkowych sieci (ET). Badania układu odpornościowego dżdżownic w odpowiedzi na biologiczne i środowiskowe czynniki.

Wymagania stawiane studentom chcącym realizować prace magisterskie w Zakładzie: Zainteresowanie immunologią. Zaliczenie kursów: Immunologia, Immunobiologia porównawcza – aspekty ewolucyjne, Techniki immunobiologiczne, Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology. Co najmniej bierna znajomość języka angielskiego.

 

Tematyka prac licencjackich:

dr hab. M. Chadzińska – głównie prace teoretyczne na temat: i) oddziaływań pomiędzy układem odpornościowym a neuroendokrynnym, ii) udziału komponenty immunologicznej w chorobach układu nerwowego i endokrynnego, iii) ewolucji odporności ze szczególnym uwzględnieniem cytokin pro-zaplanych i chemokin

dr hab. E. Kołaczkowska – głównie prace teoretyczne związane z najnowszymi osiągnięciami dotyczącymi mechanizmów lokalnej i ogólnoustrojowej (sepsa) reakcji zapalnej ssaków (ludzie, myszy). Przykładowe zagadnienia: mikropęcherzyki wydzielane przez leukocyty, rola płytek krwi w zapaleniu, stan metaboliczny leukocytów a zapalenie, nowe role neutrofilii w zapaleniu i chorobach metabolicznych, subpopulacje neutrofilii. Ewentualne prace praktyczne (wyróżniający się studenci) są wykonywane na liniach komórkowych (ludzkich i mysich) i są związane z powyższą tematyką.

dr Joanna Homa – prace teoretyczne na temat: i) ewolucyjnych aspektów odporności w odniesieniu do organizmów bezkręgowych, ii) wpływ stresu na układ odpornościowy bezkręgowców

dr Krzysztof Rakus – głównie prace teoretyczne na temat odpowiedzi immunologicznej na zakażenia wirusowe i bakteryjne (głównie ryby), oraz prace teoretyczne dotyczące zastosowania danio pręgowanego (Danio rerio) jako modelu w badaniach nad odpornością ryb.

Przykładowe tematy prac licencjackich (z ostatnich lat):

Opiekun: dr hab. Magdalena Chadzińska

Czy cytokiny regulują nasz sen? Immunologiczne podłoże choroby Parkinsona. Jak hormony tarczycy wpływają na odporność? Jak hormony sterydowe regulują odporność – rola receptorów błonowych i cytoplazmatycznych.

Opiekun: dr hab. Elżbieta Kołaczkowska

Ostre eksperymentalne zapalenie jamy otrzewnej wywołane antygenami Saccharomyces cerevisiae – rola eikozanoidów w przepuszczalności naczyniowej. Neutrophil extracellular traps (NETs) jako nowy mechanizm zabijania patogenów przez neutrofile. Powiązania pomiędzy układem plazminogenu a mataloproteinazą 9 (MMP-9). Otyłość a zapalenie: rola metaloproteinazy 9 (MMP-9).

Opiekun: dr Joanna Homa

Układ profenoloksydazy u zwierząt bezkręgowych. Przeciwnowotworowe właściwości białek dżdżownic. Rola metalotionein w regulacji metali ciężkich w organizmach dżdżownic. Katastrofa mitotyczna, inny rodzaj śmierci komórki. Rola kinaz MAP w odpornosci bezkręgowców na przykładzie Caenorhabditis elegans.

Seminaria i proseminaria: Wybrane zagadnienia z immunobiologii (referaty uczestników - przegląd literatury i/lub prezentacja własnych osiągnięć).

» Kursy

OBOWIĄZKOWE

Immunologia WBNZ-662

Immunologia WBNZ-662-ŚO

Neuroimmunologia I WBl-IZ-NE/021

Neuroimmunologia II WBL-IZ-NE/042

Biologia I WCh-OLo103A-12

 

DO WYBORU

Immunobiologia porównawcza - aspekty ewolucyjne WBNZ-487-2 (kurs zalecany do specjalizacji Fizjologia eksperymentalna)

Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology WBNZ-487-E (kurs zalecany do specjalizacji Fizjologia eksperymentalna)

Techniki immunobiologiczne WBNZ-676 (kurs zalecany do specjalizacji Biologia Komórki)

Immunologia WFAIS.IF-F013.0

Biologia rozwoju WB.SD-06

Postępy Biologii Komórki

» Stypendia/staże badawcze/nagrody

Stypendia/staże badawcze (ostatnie 5 lat):

Elżbieta Kołaczkowska – stypendium podoktorskie Marie Curie z EU na Uniwersytecie w Calgary (Kanada) w Department of Physiology and Pharmacology (Prof. Paul Kubes); Immunology Research Group; Calvin, Phoebe & Joan Snyder Institute of Infection, Immunity and Inflammation; (2 lata; styczeń 2012- grudzień 2013) i w Zakładzie Immunobiologii (Prof. Ghislain Opdenakker), Rega Institute for Medical Research; University of Leuven, Belgia (rok, 2013-2014) – finasnowanie z FP-7, PIOF-GA-2010-273340

Krzysztof Rakus – Staż podoktorski w Laboratory of Immunology-Vaccinology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Liège, Belgia (5 lat; 2010-2015).