Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu

Podstawowe informacje

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk

Adres: Instytut Zoologii, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków (sektor D, I piętro)

Telefon: 12 664 50 02; Faks: 12 664 51 01 ; E-mail: ewa.gregoraszczuk@uj.edu.pl

Aktualności

Seminarium zakładowe dla licencjatów i magistrantów

odbędzie się 03 marca 2017 roku o godzinie 10.15.

Więcej o nas

» Historia

Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu (ZFiTR) został utworzony z pracowni powstałej w 1998 roku. Był w tym okresie jedną z niewielu placówek na świecie i pierwszą w Polsce zajmującą się wpływem endocrine disruptors (EDs) na funkcje rozrodcze.

Główne cele naukowo-badawcze Zakładu to wyjaśnienie:

- mechanizmów działania hormonalnie czynnych związków na funkcjonowanie układu rozrodczego żeńskiego

- wpływu EDs na rozwój hormonozależnych nowotworów piersi i jajnika

- wpływu adipokin produkowanych przez tkankę tłuszczową na regulacje rozrodu oraz powstawanie nowotworów organów endokrynnych

- wpływu diety na zaburzenia rozrodu zwierząt

- poszukiwanie alternatywnych metod wspomagających leczenie nowotworów jajnika (kwas walproinowy, blokery receptorów leptyny).

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Fizjologia Rozrodu:

 • wykazanie zmian w profilu sekrecji hormonów steroidowych przez ciałko żółte w trakcie trwania fazy lutealnej w kierunki sekrecji estradiolu podczas fazy regresji CL wskazując na ważną rolę produkcji estradiolu przez ciałko żółte regresyjne jako aktywatora wzrostu pęcherzyków w postępującym cyklu, jak również, współdziałającego z LH w przypadku rozpoznania ciąży
 • wykazanie ważnej roli hormonów tarczycy w regulacji funkcji zarówno pęcherzyka jajnikowego i ciałka żółtego.
 • wykazanie działania kompleksu FSH-LH-PRL w regulacji funkcji CL świni bezpośrednio po owulacji
 • wskazanie na autonomiczne regulacje funkcji CL świni
 • wykazanie ważnej roli GH w regulacji funkcji CL
 • wykazanie modulacyjnej roli adipokin w regulacji funkcji jajnikaToksykologia Rozrodu:

 • wykazanie wpływu dioksyn, polichorowanych dwufenyli i pestycydów na funkcję endokrynną pęcherzyka jajnikowego
 • wykazanie akumulacji ksenobiotyków w pęcherzyku jajnikowym
 • wykazanie wpływu ksenobiotyków na funkcje łożyska
 • wskazanie na powiązanie czynników hormonalnych występujących w środowisku z częstotliwością występowania hormonozależnych nowotworów

wykazanie wpływu otyłości na zburzenia rozrodu zwierząt i ludzi

» Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. zw. dr hab. Ewa Łucja Gregoraszczuk - Kierownik Zakładu

pokój 1.43, telefon: 12 664 50 02, faks: 12 664 51 01

e-mail: ewa.gregoraszczuk@uj.edu.pl

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1998 kierownik Zakładu Fizjologii i Toksykologii Rozrodu. Specjalizuje się w endokrynologii i toksykologii rozrodu, a także badaniach dotyczących nowotworów hormonozależnych. Jest autorką 193 artykułów w czasopismach takich jak: Biology of Reproduction, Reproduction, Reproductive Toxicology, Toxicology, Cancer Chemotherapy and Pharmacology. Członek: Biology of Reproduction, Reproduction, Reproductive Toxicology, Toxicology, Cancer Chemotherapy and Pharmacology. Promotor 60 prac magisterskich, 16 prac doktorskich, 3 przewodów habilitacyjnych. Recenzent wielu prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych oraz przewodów profesorskich. Tematyka badawcza koncentruję się na skutkach działania hormonów metabolicznych, wytwarzanych przez tkankę tłuszczową w świetle rosnącej częstości występowania otyłości i związanych z tym problemów w reprodukcji i zachorowalności na nowotwory hormonozależne. Testowanie leków przeciwpadaczkowych jako wspomagających chemioterapię; antagonistów receptora leptyny jako terapii celowanej w leczenia raka jajnika.

 

 

dr hab. Anna Ptak - adiunkt, Z-ca Dyrektora ds. Studenckich

pokój 1.45, telefon: 12 664 50 01

e-mail: anna.ptak@uj.edu.pl

Tematyka badawcza: poznanie biologii raka jajnika należącego do najbardziej złośliwych nowotworów ginekologicznych kobiet; określenie wpływ skażenie środowiska naturalnego hormonalnie czynnymi związkami, tzw. „endocrine disrupting chemicals” (EDCs), na powstawanie i progresję raka jajnika; określenie roli adipokin, hormonów produkowanych głównie przez tkankę tłuszczową, w biologii raka jajnika.

 

 

dr hab. Agnieszka Rak - adiunkt

pokój 1.44, telefon: 12 664 50 03

e-mail: agnieszka.rak@uj.edu.pl

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2005 roku – magisterium, 2008 roku – doktorat, 2016 roku habilitacja). Zainteresowania naukowe obejmują hormonalną regulację układu rozrodczego samicy, mechanizm działania hormonów oraz wpływ środowiska na procesy rozrodcze zwierząt. Jest wykonawcą i kierownikiem licznych projektów badawczych, a także autorem kilkudziesięciu prac oryginalnych, prac przeglądowych, rozdziałów książkowych oraz komunikatów prezentowanych na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Recenzent wielu artykułów naukowych oraz prac dyplomowych. Promotor prac magisterskich i licencjackich. Wielokrotnie wyróżniana za działalność naukową, m.in. 6-krotnie nagrodami Rektora UJ, dwukrotnie otrzymała stypendium START (FNP) oraz nagrodę im. Władysława Bielańskiego TBR. Była również laureatką stypendium MNISW dla młodych wybitnych naukowców. Zainteresowania poza naukowe to kuchnia i podróże.

 

 

» Doktoranci

mgr Elżbieta Fiedor

Temat pracy doktorskiej: Określenie wpływu selektywnych blokerów receptora leptyny na wybrane parametry nowotworu jajnika.

pokój 1.45, telefon: 12 664 50 04

e-mail: elzbieta.fiedor@doctoral.uj.edu.pl

 

 

mgr Eliza Drwal

Temat pracy doktorskiej: Określenie mechanizmów działania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na funkcję łożyska ludzkiego.

pokój 1.45, telefon: 12 664 50 04

e-mail: eliza.drwal@doctoral.uj.edu.pl

 

 

mgr Marta Hoffmann

Temat pracy doktorskiej: Rola apeliny i chemeryny w biologii raka jajnika z uwzględnieniem zmian w ich ekspresji pod wpływem BPA i jego pochodnych.

pokój 1.45, telefon: 12 664 50 04

e-mail: marta.hoffmann@doctoral.uj.edu.pl

 

 

mgr Karolina Zajda

Temat pracy doktorskiej: Określenia mechanizmu działania mieszaniny węglowodorów aromatycznych na funkcje ludzkich komórek granulozy.

pokój 1.45, telefon: 12 664 50 04

e-mail: karolina.zajda@doctoral.uj.edu.pl

» Magistranci i licencjaci

Magistranci

Prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk:

1. Justyna Jarecka - Wpływ adiponektyny na podstawową i stymulowaną obesogenami sekrecję steroidów.

2. Klaudia Ścisły - Mechanizm śródbłonkowego działania chemioterapeutyków z użyciem cytometrii obrazowej.

Dr hab. Agnieszka Rak:

1. Joanna Kujacz – Wpływ apeliny na proces steroidogenezy komórek pęcherzyka jajnikowego świni.

2. Marta Różycka – Ekspresja apeliny i jej receptora (APJ) w ciałku żółtym świni i określenie wpływu apeliny na sekrecję progesteronu.

3. Kornelia Tutka – Ekspresja wybranych adipokin w komórkach granulozy jajnika kobiet ze zdiagnozowanym zespołem policystycznych jajników (PCOS).

Licencjaci

Prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk:

1. Borys Pach - Konsekwencje otyłości w ciąży.

2. Daniel Bojar - Antyandrogeny a rozród mężczyzn.

3. Katarzyna Dębska - Rola adiponektyny w organizmie.

4. Joanna Tekla - Leptyna a nowotwory.

Dr hab. Agnieszka Rak:

1. Kamila Błachno - Wpływ zanieczyszczeń powietrza na przebieg ciąży u kobiet.

2. Sabina Bochenek - Wpływ czynników środowiskowych na rozwój otyłości.

3. Anna Sosin - Jak tkanka tłuszczowa reguluję rozród samic?

4. Gabriela Ignatowicz - Rola apeliny w regulacji rozrodu samic.  

» Tematyka prac magisterskich i licencjackich

Tematyka prac magisterskich obejmuje problemy dotyczące:

 • działanie hormonów metabolicznych na rozród samic
 • wpływ ksenobiotyków jako czynników zaburzających funkcje endokrynne jajnika i łożyska
 • otyłość a zaburzenia rozrodu
 • otyłość a nowotwory hormon-zależne

 

Wymagania wobec studentów:

 • znajomość języka angielskiego,
 • zaliczenie kursów: Endokrynologia Ogólna,  Fizjologia Zwierząt, Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne, Hodowla Tkanek-zastosowanie w badaniach naukowych, Endokrynologia Porównawcza Rozrodu Kręgowców.
 • umiejętność pracy w zespole

 

Proponowane tematy prac magisterskich na rok akademicki 2016-2017:

Prof. dr hab. Ewa Łucja Gregoraszczuk:

1. Wpływ WWA na apoptozę komórek granulozy.

2. Wpływ WWA na sekrecje steroidów przez komórki granulozy.

3. Wpływ WWA na stymulowaną gonadotropinami sekrecje steroidów przez komórki granulozy.

4. Rola represora receptora AhR w funkcji komórek warstwy ziarnistej jajnika.

5. Rola represora AhRR w funkcji komórek nowotworowych jajnika.

6. Wpływ WWA na funkcje łożyska ludzkiego.

Dr hab. Agnieszka Rak:

1. Ekspresja waspiny w komórkach jajnika świni.

2. Rola waspiny w regulacji funkcji komórek jajnika świni.

Tematyka prac licencjackich wykonywanych w naszym Zakładzie obejmuje problemy dotyczące:

- fizjologii rozrodu - przede wszystkim działania hormonów metabolicznych takich jak:  leptyna, grelina, rezystyna, ich powiązanie z zaburzeniami funkcji jajnika oraz nowotworami hormonozależnymi, 

- toksykologii rozrodu - wpływ związków występujących w środowisku, na  funkcje jajnika, łożyska, powstawanie nowotworów i w związku z tym  działających kancerogennie i będących przyczyną zaburzeń cyklu menstruacyjnego i ciąży.

Proponowane tematy prac licencjackich na rok akademicki 2016-2017:

Prof. dr hab. Ewa Łucja Gregoraszczuk:

1. Smog i zagrożenia zdrowotne.

2. Związki hormonalnie czynne w środowisku a problemy ginekologiczne

3. Leki antyepileptyczne jako leki antynowotworowe.

4. Regulacje hormonalne gruczołu mlekowego.

5. Soja a rozród.

6. Konsekwencje narażenia na fitoestrogeny w życiu płodowym.

7. Fizjologiczna rola receptorów AhR.

8. Konsekwencje stosowania leków antyepileptycznych w ciąży.

9. Komórki macierzyste w badaniach toksykologicznych.

10. Egzogenne hormony a choroby metaboliczne.

11. Adiponektyna a nowotwory.

12. Rola leptyny w funkcji łożyska.

13. Endokrynne regulatory funkcji łożyska.

Dr hab. Anna Ptak

1. Rola apeliny w fizjologii i chorobach nowotworowych.

2. Wisfatyna - co dotychczas wiadomo o jej roli w nowotworach.

Dr hab. Agnieszka Rak

1. Rola adipokin w patologii rozrodu samic.

2. Udział kisspeptyny w regulacji funkcji rozrodczej samic.

3. Wpływ diety wysokotłuszczowej na funkcje rozrodcze samic.

4. MicroRNA a funkcja jajnika.

5. Endokrynologia w anoreksji.

» Tematyka i projekty badawcze

Tematyka badań prowadzonych w Zakładzie obejmuję równolegle tematy dotyczące fizjologii i toksykologii rozrodu:

 • fizjologia rozrodu – badania dotyczące tego zakresu skupiają się w ostatnich latach nad działaniem hormonów metabolicznych takich jak grelina czy leptyna, a także wpływem adipokin (rezystyny, adiponektyny, chemeryny, wisfatyny, apeliny) produkowanych przez tkankę tłuszczową na funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego. W świetle rosnącej ilości przypadków otyłości, związanej z tym wzmożonej częstotliwości występowania cukrzycy oraz innych zespołów metabolicznych, które zaburzają prawidłowy rozród tematyka ta okazała się bardzo aktualnym zagadnieniem.

 • toksykologia rozrodu – badania nad wpływem polibromowanych dibenzoeterów (PBDE), bisfenolu A (BPA), polichlorowanych naftalenów (PCN) i węglowodorów aromatycznych (WWA), które należą do grupy związków określanych jako endocrine disruptors czyli zaburzających funkcje endokrynne. Powszechność występowania w środowisku tych związków, stopień narażenia na ekspozycje, muta- i kancerogenność sprawiają że są coraz częstszym obiektem badań.

 

 • biologia nowotworów hormonozależnych – rak piersi, rak jajnika

 

 • potencjalne leki antynowotworowe – blokery receptora leptyny, leki antyepileptyczne


 

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE:

1. Numer projektu: HARMONIA 8

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki finansowe: 978 250,00 zł

Tytuł: Ekspresja i rola waspiny w regulacji funkcji jajnika świni.

Kierownik: dr hab. Agnieszka Rak

Data rozpoczęcia:

Data zakończenia:

 

2. Numer projektu: OPUS 11

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki finansowe: 834 900,00 zł

Tytuł: Molekularny mechanizm działania egzogennych związków hormonalnie czynnych w biologii ludzkich ziarniszczaków jajnika.

Kierownik: dr hab. Anna Ptak

Data rozpoczęcia:

Data zakończenia:

 

3. Numer projektu: PRELUDIUM 11

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki finansowe: 99 996,00 zł

Tytuł: Rola apeliny i chemeryny w wybranych aspektach progresji nowotworu jajnika z wykorzystaniem modelu dwu- i trój-wymiarowego in vitro.

Kierownik: mgr Marta Hoffmann

Data rozpoczęcia:

Data zakończenia:

 

3. Numer projektu: 2015/17/B/NZ7/02954

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki finansowe: 761 600,00 zł

Tytuł: Nowe molekularne mechanizmy działania mieszanin węglowodorów aromatycznych (WWA) w ludzkich komórkach granulozy.

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Łucja Gregoraszczuk

Data rozpoczęcia: 16.02.2016

Data zakończenia: 15.02.2019

 

4. Numer projektu: 2015/19/N/NZ7/01093

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki finansowe: 149 440,00 zł

Tytuł: Określenie mechanizmu działania węglowodorów aromatycznych na funkcje endokrynne i metaboliczne komórek łożyska ludzkiego na modelu kokultur odzwierciedlających jednostkę płodowo-łożyskową.

Kierownik: mgr Eliza Drwal

Data rozpoczęcia: 12.08.2016

Data zakończenia: 11.08.2019

 

5. Numer projektu: 2013/09/B/NZ7/00405

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki finansowe: 536 000,00 zł

Tytuł: Nowy mechanizm działania bisfenolu A i jego analogów w biologii raka jajnika

Kierownik: dr hab. Anna Ptak

Data rozpoczęcia: 21.03.2014

Data zakończenia: 20.03.2017

Głównym celem projektu było wykazanie nowego mechanizmu działalna bisfenolu A (BPA) i jego bromowanych (TBBPA) i chlorowanych (TCBPA) pochodnych w procesie progresji raka jajnika. Bisfenol A (BPA) jest związkiem powszechnie stosowanym do produkcji poliwęglanów oraz żywic epoksydowych, a jego roczna produkcja wynosi ponad trzy miliony ton. BPA może przenikać z polimerów do żywności oraz wody pitnej, przez co akumulować się w ludzkim organizmie. Dane epidemiologiczne wskazują, że w surowicy krwi ludzi występuje nie tylko BPA, ale również jego fluorowcowe pochodne tetrabromobisfenol A (TBBPA) oraz tetrachlorobisfenol A (TCBPA). Badania przeprowadzone w ramach projektu pozwoliły na: a) scharakteryzowanie nowego mechanizm działania BPA i jego pochodnych w nowotworach jajnika poprzez regulację ekspresji adipokin; b) wykazanie autokrynnej drogi działania apeliny i chemeryny w nowotworach epitelialnych oraz ziarniszczakach jajnika; c) wykazanie różnic w molekularnym mechanizmie działania BPA, TBBPA i TCBPA w zależności od poziomu ekspresji receptorów PPARγ oraz ERs w raku jajnika.

 

6. Tytuł: „Understanding role of adipokines Apelin in ovarian functions for fertility in Cows and Pigs”

Kierownik: dr hab. Agnieszka Rak

Instytucja finansująca: MNiSW

Projekt POLONIUM we współpracy z Professor Joelle Dupont, dyrektor Research INTRA, Physiologie de la Reproduction et des Comportements, INTRA-CNRS-Universite Tours-Haras Nationaux, w latach 2016-2017. Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy naukowej i technologicznej podpisanej w Warszawie dnia 28.05.2008 roku.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2015

Projekty międzynarodowe

2011-2013 - Join Research Project- Dep of Neurology, Rikshospitalet, Oslo- Effect of leviteracetam and valproatic acid on expression of HDACs proteins in OVCAR-3

2008-2011 - grant międzyrządowy na wymianę z Institute of Biology and Immunology of Reproduction, Bulgarian Academy of Science, Sofia (Bułgaria)

2006-2007 - projekt zamawiany z Department of Neurology Rikshospitalet, Oslo (Norwegia) na badania dotyczące wpływu leków przeciwpadaczkowych na funkcje ludzkich komórek granulozy

2005-2007 - grant międzyrządowy na wymianę z Institute of Biology and Immunology of Reproduction, Bulgarian Academy of Science, Sofia (Bułgaria), dotyczący kontroli mechanizmów różnicowania/luteinizacji i apoptozy w komórkach jajnika

2004-2006 - projekt zamawiany w The Research Council of Norway, "Endocrine disruptors: risk assessment for food quality and animal health"

2002-2003 - projekt zamawiany z Department of Neurology Rikshospitalet, Oslo (Norwegia), dotyczący wpływu leków przeciwpadaczkowych na funkcje jajnika

2002-2004 - grant międzyrządowy na wymianę z Institute of Biology and Immunology of Reproduction, Bulgarian Academy of Science, Sofia (Bułgaria),dotyczący roli ANP w steroidogenezie jajnika

1999-2001 - grant międzyrządowy na wymianę z The Hebrew University of Jeruzalem (Izrael), dotyczący badań nad wpływem laktogenu łożyskowego na funkcje rozrodcze

» Współpraca naukowa

Ośrodki krajowe:

 • Instytut Fizjologii i Żywienia im J Kielanowskiego, PAN
 • Zakład Chemii Analitycznej, Politechnika Krakowska
 • Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, Collegium Medicum UJ
 • Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie oddziału Krakowskiego
 • Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Gdański
 • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Instytut Zootechniki, Kraków

 

Ośrodki zagraniczne:

 • INRA CNRS Université de Tours Haras Nationaux Physiologie de la Reproduction et des Comportements, Nouzilly, Francja
 • Szpital Uniwersytecki w Oslo - Zakład Neurologii
 • Department of Occupational and Enviromental Health, College of Public Health, University of Lowa, USA
 • Laboratory of Reproductive Physiology, Graduate School of Environmental and Life Science, Okayama University, Okayama, Japonia

» Laboratoria i metody badawcze

Pracownia hodowli tkanek

- CO2 inkubator (BINDER, Germany),

- komora laminarna (Hera safe, Heraeus, USA),

- komora laminarna

- wirówka 5430 and 5417R (Eppendorf)

- mikroskop (MEIJI Techno).

Pracownia RT-PCR

- Mastercycler (Eppendorf)

- StepOnePlus Real-time PCR System (Applied Biosystems),

- wirówka 5430 and 5417R (Eppendorf)

- NanoDrop

Laboratorium biochemiczne

- ELx808 ELISA (BIO-TEK Instruments, USA),

- Bio-Rad Mini-Protean 3 apparatus (Bio-Rad Laboratories),

- ChemiDoc-It Imaging System (UVP, CA)

 

Metody badawcze:

Hodowle komórkowe

- Hodowle pierwotne

 • hodowle granulozy, osłonki wewnętrznej pęcherzyka jajnikowego, hodowle komórek lutealnych, endomerium macicy, łożyska
 • hodowle kokultur komórek granulozy i osłonki wewnętrznej
 • hodowle explantów łożyska, tkanek nowotworowych jajnika i piersi
 • Linie komórkowe: nowotworu piersi (MCF-7, MCF-10A), raka jajnika (OVCAR-3, TOV-21G, TOV-112D, CaOV-3, SK-OV-3, prawidłowe jajnik: HOSEpic, HgrC1, łożyska (JEG-3, BeWo), nadnerczowa H295R.

 

Histochemiczne badania enzymów biorących udział w procesie steroidogenezy (3β-HSD, 17β-HSD, 20α-HSD)

Oznaczanie proliferacji komórek (test Alamar Blue, wbudowanie bromodezoksyurydyny - BrdU)

Określenie stopnia żywotności komórek (błękit trypanu, test LDH, XTT, PAC)

Badanie procesu apoptozy (fluorometryczne oznaczanie aktywności kaspaz: 3, 8 i 9; fragmentacja DNA, barwienie komórek apoptotycznych – TUNEL)

Fluorometryczne oznaczanie aktywności enzymów detoksykacyjnych (CYP1A1 - EROD, CYP1A2 - MROD, CYP2B - PROD)

Western Blot

ELISA

qPCR

» Publikacje oryginalne, przeglądowe i popularno-naukowe

2016

 1. Bisphenol A and its derivatives tetrabromobisphenol A and tetrachlorobisphenol A induce apelin expression and secretion in ovarian cancer cells through a peroxisome proliferator-activated receptor gamma-dependent mechanism. Hoffmann M, Fiedor E, Ptak A. Toxicol Lett. 2017 Jan 19. pii: S0378-4274(17)30006-1. doi: 10.1016/j.toxlet.2017.01.006. [Epub ahead of print]
 2. 17β-Estradiol Reverses Leptin-Inducing Ovarian Cancer Cell Migration by the PI3K/Akt Signaling Pathway. Hoffmann M, Fiedor E, Ptak A. Reprod Sci. 2016 Nov;23(11):1600-1608.
 3. Primary and tumor mouse Leydig cells exposed to polychlorinated naphthalenes mixture: Effect on estrogen related-receptors expression, intracellular calcium level and sex hormones secretion. Pardyak L, Kaminska A, Galas J, Ptak A, Bilinska B, Kotula-Balak M. Tissue Cell. 2016 Oct;48(5):432-41. doi: 10.1016/j.tice.2016.08.004.
 4. Maternal high-fat diet during pregnancy and lactation had gender difference effect on adiponectin in rat offspring. Gregoraszczuk E, Slupecka M, Wolinski J, Hejmej A, Bilinska B, Fiedor E, Piwnicka N, Rak A. J Physiol Pharmacol. 2016 Aug;67(4):543-553.
 5. Valproic Acid as a Promising Co-Treatment With Paclitaxel and Doxorubicin in Different Ovarian Carcinoma Cell Lines. Kwiecińska P, Taubøll E, Grzyb E, Fiedor E, Ptak A, Gregoraszczuk EL. Int J Gynecol Cancer. 2016 Nov;26(9):1546-1556.
 6. Differences in the mechanisms of action of BDE-47 and its metabolites on OVCAR-3 and MCF-7 cell apoptosis. Karpeta A, Gregoraszczuk EŁ. J Appl Toxicol. 2016 Sep 2. doi: 10.1002/jat.3375.
 7. Differences in the action of lower and higher chlorinated polychlorinated naphthalene (PCN) congeners on estrogen dependent breast cancer cell line viability and apoptosis, and its correlation with Ahr and CYP1A1 expression. Gregoraszczuk EL, Barć J, Falandysz J. Toxicology. 2016 Jul 29;366-367:53-9. doi: 10.1016/j.tox.2016.08.004.
 8. The molecular mechanism of action of superactive human leptin antagonist (SHLA) and quadruple leptin mutein Lan-2 on human ovarian epithelial cell lines. Fiedor E, Gregoraszczuk EŁ. Cancer Chemother Pharmacol. 2016 Sep;78(3):611-22. doi: 10.1007/s00280-016-3113-8.
 9. Different mechanisms of action of 2, 2', 4, 4'-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47) and its metabolites (5-OH-BDE-47 and 6-OH-BDE-47) on cell proliferation in OVCAR-3 ovarian cancer cells and MCF-7 breast cancer cells. Karpeta A, Maniecka A, Gregoraszczuk EŁ. J Appl Toxicol. 2016 Dec;36(12):1558-1567. doi: 10.1002/jat.3316.

 

2015

 1. Halowax 1051 affects steroidogenesis by down-regulation of aryl hydrocarbon and estrogen receptors and up-regulation of androgen receptor in porcine ovarian follicles. Barć J, Gregoraszczuk EL. Chemosphere. 2016 Feb;144:467-74. doi: 10.1016/j.chemosphere.2015.09.026. Epub 2015 Sep 18.
 2. Effect of Chemotherapeutic Drugs on Caspase-3 Activity, as a Key Biomarker for Apoptosis in Ovarian Tumor Cell Cultured as Monolayer. A Pilot Study. Gregoraszczuk EL, Rak-Mardyła A, Ryś J, Jakubowicz J, Urbański K. Iran J Pharm Res. 2015 Fall;14(4):1153-61.
 3. Effects of 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (BDE47) on the enzymes of phase I (CYP2B1/2) and phase II (SULT1A and COMT) metabolism, and differences in the action of parent BDE-47 and its hydroxylated metabolites, 5-OH-BDE-47 and 6-OH-BDE47, on steroid secretion by luteal cells. Gregoraszczuk EL, Dobrzanska G, Karpeta A. Environ Toxicol Pharmacol. 2015 Sep;40(2):498-507.
 4. Action of methyl-, propyl- and butylparaben on GPR30 gene and protein expression, cAMP levels and activation of ERK1/2 and PI3K/Akt signaling pathways in MCF-7 breast cancer cells and MCF-10A non-transformed breast epithelial cells. Wróbel AM, Gregoraszczuk EŁ. Toxicol Lett. 2015 Oct 14;238(2):110-6. doi: 10.1016/j.toxlet.2015.08.001.
 5. Resistin is a survival factor for porcine ovarian follicular cells. Rak A, Drwal E, Wróbel A, Gregoraszczuk E. Reproduction. 2015 Jul 9. pii: REP-15-0255.
 6. Superactive human leptin antagonist reverses leptin-induced excessive progesterone and testosterone secretion in porcine ovarian follicles by blocking leptin receptors. Gregoraszczuk EL, Rak A. J Physiol Pharmacol. 2015 Feb;66(1):39-46.
 7. Effects of bisphenol A and 17β-estradiol on vascular endothelial growth factor A and its receptor expression in the non-cancer and cancer ovarian cell lines. Ptak A1, Gregoraszczuk EL. Cell Biol Toxicol. 2015 Jun;31(3):187-97.
 8. Regulatory Role of Gonadotropins and Local Factors Produced by Ovarian Follicles on In Vitro Resistin Expression and Action on Porcine Follicular Steroidogenesis. Rak A, Drwal E, Karpeta A, Gregoraszczuk EŁ. Biol Reprod. 2015 Jun;92(6):142.

2014

 1. Hexachlorobenzene and pentachlorobenzene accumulation, metabolism and effect on steroid secretion and on CYP11A1 and CYP19 expression in cultured human placental tissue. Gregoraszczuk EL, Ptak A, Karpeta A, Fiedor E, Wróbel A, Milewicz T, Falandysz J. Reprod Toxicol. 2014 Jan;43:102-10.
 2. Valproic acid, but not levetiracetam, selectively decreases HDAC7 and HDAC2 expression in human ovarian cancer cells. Kwiecińska P, Wróbel A, Taubøll E, Gregoraszczuk EŁ. Toxicol Lett. 2014 Jan 13;224(2):225-32.
 3. A role for resistin in the ovary during the estrous cycle. Rak-Mardyła A, Duda M, Gregoraszczuk EŁ. HormMetab Res. 2014 Jun;46(7):493-8.
 4. The Toxicological effects of Halogenated Naphthalenes: A Review of Aryl Hydrocarbon Receptor-Mediated(Dioxin-like) Relative Potency Factors. Falandysz J, Fernandes A, Gregoraszczuk E, Rose M. The Toxicological J Environ Sci Health C Environ CarcinogEcotoxicol Rev. 2014 Jul 3;32(3):239-72.
 5. Actions of methyl-, propyl- and butylparaben onestrogen receptor-α and -β and the progesterone receptor in MCF-7 cancer cells and non-cancerous MCF-10A cells. Wróbel AM, Gregoraszczuk EL. ToxicolLett. 2014 Aug 13;230(3):375-381.
 6. Different action of 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47) and its hydroxylated metabolites on ERα and ERβ gene and protein expression. Karpeta A, Ptak A, Gregoraszczuk EŁ. ToxicolLett. 2014 Aug 17;229(1):250-6.
 7. Effects of individual polychlorinated naphthalene (PCN) components of Halowax 1051 and two defined, artificial PCN mixtures on AHR  and CYP1A1 protein expression, steroid secretion and expression of enzymes involved in steroidogenesis (CYP17, 17β-HSD and CYP19) in porcine ovarian
  follicles. Barć J, Gregoraszczuk EŁ. Toxicology. 2014 Aug 1;322:14-22.
 8. Differential effect of methyl-, butyl- and propylparaben and 17β-estradiol on selected cell cycle and apoptosis gene and protein expression in MCF-7 breast cancer cells and MCF-10A non-malignant cells. Wróbel AM, Gregoraszczuk EŁ. J ApplToxicol. 2014 Sep;34(9):1041-50.
 9. Rola adiponektyny w rozrodzie samic. E Drwal, A Rak-Mardyła. Kosmos, 2014, tom 63, nr 3(304): 415-428.
 

2013

 1. Effects of single and repeated in vitro exposure of three forms of parabens, methyl-, butyl- and propylparabens on the proliferation and estradiol secretion in MCF-7 and MCF-10A cells. Wróbel A, Gregoraszczuk EŁ. Pharmacol Rep. 2013;65(2):484-93.
 2. Action of Halowax 1051 on Enzymes of Phase I (CYP1A1) and Phase II (SULT1A and COMT) Metabolism in the Pig Ovary. Barć J, Karpeta A, Gregoraszczuk EŁ. Int J Endocrinol. 2013;2013:590261.
 3. Supraphysiological leptin levels shift the profile of steroidogenesis in porcine ovarian follicles toward progesterone and testosterone secretion through increased expressions of CYP11A1 and 17b-HSD: a tissue culture approach. Gregoraszczuk EŁ, Rak-Mardyła A. Reproduction. 2013 Mar 1;145(3):311-7.
 4. The 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether hydroxylated metabolites 5-OH-BDE-47 and 6-OH-BDE-47 stimulate estradiol secretion in the ovary by activating aromatase expression. Karpeta A, Barc J, Ptak A, Gregoraszczuk EL. Toxicology. 2013 Mar 8;305:65-70.
 5. Leptin stimulation of cell cycle and inhibition of apoptosis gene and protein expression in OVCAR-3 ovarian cancer cells. Ptak A, Kolaczkowska E, Gregoraszczuk EL. Endocrine. 2013 Apr;43(2):394-403.
 6. Cooperation of bisphenol A and leptin in inhibition of caspase-3 expression and activity in OVCAR-3 ovarian cancer cells. Ptak A, Rak-Mardyła A, Gregoraszczuk EL. Toxicol In Vitro. 2013 Sep;27(6):1937-43.
 7. Endocrine-Dusrupting Chemicals: Some Actions of POPs on Female Reproduction. Gregoraszczuk EL, Ptak A. Int J Endocrinol. 2013;2013:828532.
 8. The impact of endocrine disruptors on endocrine targets. Gregoraszczuk EL, Kovacevoc R. Int J Endocrinol. 2013;2013:340453.
 9. Ghrelin role on hypothalums-pituitary-ovarian axis. A Rak-Mardyła. Journal of Physiology and Pharmacology, Review, 2013, 64(6), 695-704.

 10. Udział rezystyny w regulacji funkcji endokrynnej jajnika. S Marek, A Rak-Mardyła. Postępy Biologii Komórki, 2013, (40), 4: 735-748.

 11.  

 

2012

 1. Hydroxylated estrogens (2-OH-E2 and 4-OH-E2) do not activate cAMP/PKA and ERK1/2 pathways activation in a breast cancer MCF-7 cell line. Kwiecinska P, Ptak A, Wrobel A, Gregoraszczuk EL. Endocr Regul. 2012 Jan;46(1):1-12.
 2. Effects of valproic acid and levetiracetam on viability and cell cycle regulatory genes expression in the OVCAR-3 cell line. Kwiecińska P, Tauboll E, Gregoraszczuk EŁ. Pharmacol Rep. 2012 Jan-Feb;65(1):157-65.
 3. Polybrominated diphenylethers (PBDEs) act as apoptotic factors in the corpus luteum in addition to having a short-term stimulatory effect on progesterone secretion by luteal cells. Gregoraszczuk EL, Siembida M, Grzyb D, Rak-Mardyła A. Toxicol Mech Methods. 2012 Feb;22(2):131-8.
 4. Expression of ghrelin and its receptor in porcine ovarian follicles collected from prepubertal and estrous cycle animals. Rak-Mardyla A, Gregoraszczuk EL. J Physiol Pharmacol. 2012 Apr;63(2):195-9.
 5. Expression of ghrelin and the ghrelin receptor in different stages of porcine corpus luteum development and the inhibitory effects of ghrelin on progesterone secretion, 3β-hydroxysteroid dehydrogenase (3β-HSD) activity and protein expression. Rak-Mardyła A, Gregoraszczuk EL, Karpeta A, Duda M. Theriogenology. 2012 May;77(8):1505-12.
 6. Bisphenol A induces leptin receptor expression, creating more binding sites for leptin, and activates the JAK/Stat, MAPK/ERK and PI3K/Akt signaling pathways in human ovarian cancer cell. Ptak A, Gregoraszczuk EL. Toxicol Lett. 2012 May 5;210(3):332-7.
 7. Comparison of the effects of valproic acid and levetiracetam on apoptosis in the human ovarian cancer cell line OVCAR-3. Kwiecińska P, Taubøll E, Gregoraszczuk EŁ. Pharmacol Rep. 2012 May-Jun;63(3):603-14.
 8. Activation of the enzymes of phase I (CYP2B1/2) and phase II (SULT1A and COMT) metabolism by 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (BDE47) in the pig ovary. Karpeta A, Warzecha K, Jerzak J, Ptak A, Gregoraszczuk EŁ. Reprod Toxicol. 2012 Nov;34(3):436-42.
 9. Immunoassay – A Standard Method to Study the Concentration of Peptide Hormones in Reproductive Tissues in vitro. Rak-Mardyła A, Ptak A, Gregoraszczuk EŁ. Trends in Immunolabelled and Related Techniques. Abuelzein E. (ed.), 275-298, INTECH, Croatia 2012.

 

2011

 1. Combinatory effects of PBDEs and 17beta-estradiol on MCF-7 cell proliferation and apoptosis. Kwiecińska P, Wróbel A, Gregoraszczuk EŁ. Pharmacol Rep. 2011 Jan-Feb; 63(1):189-94.
 2. Overexpression of P53 protein and local hGH, IGF-I, IGFBP-3, IGFBP-2 and PRL secretion by human breast cancer explants. Milewicz T, Rys J, Wojtowicz A, Stochmal E, Jach R, Krzysiek J, Gregoraszczuk E, Huras H, Dziadek O. Neuro Endocrinol Lett. 2011 Jun 28;32(3).
 3. Involvement of caspase-9 but not caspase-8 in the anti-apoptotic effects of estradiol and 4-OH-Estradiol in MCF-7 human breast cancer cells. Gregoraszczuk E, Ptak A. Endocr Regul. 2011 Jan;45(1):3-8.
 4. Effect of bisphenol-A on the expression of selected genes involved in cell cycle  and apoptosis in the OVCAR-3 cell line. Ptak A, Wróbel A, Gregoraszczuk EL. Toxicol Lett. 2011 Apr 10;202(1):30-5.
 5. Comparison of combinatory effects of PCBs (118, 138, 153 and 180) with 17β-estradiol on proliferation and apoptosis in MCF-7 breast cancer cells. Ptak A, Mazur K, Gregoraszczuk EL. Toxicol Ind Health. 2011 May;27(4):315-21.
 6. Differential accumulation of HCBz and PeCBz in porcine ovarian follicles and their opposing actions on steroid secretion and CYP11, CYP17, 17β-HSD and CYP19 protein expression. A tissue culture approach. Gregoraszczuk EŁ, Ptak A, Rak-Mardyła A, Falandysz J. Reprod Toxicol. 2011 May;31(4):494-9.
 7. The ability of hydroxylated estrogens (2-OH-E2 and 4-OH-E2) to increase of SHBG gene, protein expression and intracellular levels in MCF-7 cells line. Gregoraszczuk EL, Ptak A, Wrobel A. Endocr Regul. 2011 Jul;45(3):125-30.
 8. Effects of valproic acid (VPA) and levetiracetam (LEV) on proliferation, apoptosis and hormone secretion of the human choriocarcinoma BeWo cell line. Kwiecińska P, Wiśniewska J, Gregoraszczuk. Pharmacol Rep. 2011 Sep-Oct; 63(5):1195-202.
 9. Congener-specific action of PBDEs on steroid secretion, CYP17, 17β-HSD and CYP19 activity and protein expression in porcine ovarian follicles. Karpeta A, Rak-Mardyła A, Jerzak J, Gregoraszczuk EL. Toxicol Lett. 2011 Oct 30;206(3):258-63.
 10. Halowax 1051 affects steroidogenesis, 17β-hydroxysteroid dehydrogenase (17β-HSD) and cytochrome P450arom (CYP19) activity, and protein expression in porcine ovarian follicles. Gregoraszczuk EL, Jerzak J, Rak-Mardyła A, Falandysz J. Reprod Toxicol. 2011 Dec;32(4):379-84.

 

2010

 1. Effect of pituitary growth hormone and insulin-like growth factor type-I on proliferation, apoptosis and hormone secretion of the placental cell line JEG-3. Rak-Mardyła A, Gregoraszczuk EŁ. Gynecol Endocrinol. 2010 Apr;26(4):302-6.
 2. Mixture of dominant PBDE congeners (BDE-47, -99, -100 and -209) at levels noted in human blood dramatically enhances progesterone secretion by ovarian follicles. Karpeta A, Gregoraszczuk E. Endocr Regul. 2010 Apr;44(2):49-55.
 3. Effect of ghrelin on proliferation, apoptosis and secretion of progesterone and hCG in the placental JEG-3 cell line. Rak-Mardyła A, Gregoraszczuk E. Reprod Biol. 2010 Jul;10(2):159-65.
 4. ERK 1/2 and PI-3 kinase pathways as a potential mechanism of ghrelin action on cell proliferation and apoptosis in the porcine ovarian follicular cells. Rak-Mardyla A, Gregoraszczuk EL. J Physiol Pharmacol. 2010 Aug;61(4):451-8.
 5. Induction of cytochrome P450 1A1 in MCF-7 human breast cancer cells by 4-chlorobiphenyl (PCB3) and the effects of its hydroxylated metabolites on cellular apoptosis. Ptak A, Ludewig G, Rak A, Nadolna W, Bochenek M, Gregoraszczuk EL. Environ Int. 2010 Nov;36(8):935-41.

 

2009

 1. Mechanisms of action of two different netural mixtures of persistent organic pollutants (POPs) in ovarian follicles. Gregoraszczuk EL, Ptak A, Skaare JU, Mularz K, Chmielowiec A, Wojtowicz A, Ropstad E. Xenobiotica.2009 Jan;39(1):80-9.
 2. Aryl hydrocarbon receptor-mediated apoptosis of neuronal cells: a possible interaction with estrogen receptor signaling. Kajta M, Wójtowicz AK, Maćkowiak M, Lasoń W. Neuroscience. 2009 Jan 23;158(2):811-22.
 3. Expression of ghrelin receptor, GHSR-1a, and its functional role in the porcine ovarian follicles. Rak A, Szczepankiewicz D, Gregoraszczuk EŁ. Growth Horm IGF Res. 2009 Feb;19(1):68-76.
 4. Ghrelin levels in prepubertal pig ovarian follicles. Rak A, Gregoraszczuk EŁ. Acta Vet Hung. 2009 Mar;57(1):109-13.
 5. Effects of levetiracetam and valproate on reproductive endocrine function studied in human ovarian follicular cells. Taubøll E, Gregoraszczuk EL, Wojtowicz AK, Milewicz T. Epilepsia. 2009 Aug;50(8):1868-74.
 6. Direct inhibition of ERK1/2 phosphorylation as a possible mechanism for the antiproliferative action of 3,4-diOH-PCB3 in the MCF-7 cell line. Ptak A, Gut P, Błachuta M, Rak A, Gregoraszczuk EŁ. Toxicol Lett. 2009 Oct 28;190(2):187-92.

 

2008

 1. Steroid secretion following exposure of ovarian follicular cells to three different natural mixtures of persistent organic pollutants (POPs). Gregoraszczuk EL, Milczarek K, Wójtowicz AK, Berg V, Skaare JU, Ropstad E. Reprod Toxicol. 2008 Jan;25(1):58-66.
 2. Time-dependent action of DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane) and  its metabolite DDE (1,1-dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethylene) on human chorionic gonadotropin and progesterone secretion. Wójtowicz AK, Milewicz T, Gregoraszczuk EŁ. Gynecol Endocrinol. 2008 Jan;24(1):54-8.
 3. Effect of estradiol, PCB3 and their hydroxylated metabolitem on proliferation, cell cycle and apoptosis of human breast cancer cells. Gregoraszczuk EL, Rak A, Ludewig G, Gasinska A. Environ Toxicology and Pharmacol. 2008;25:227-233.
 4. Steroid secretion following exposure of ovarian follicular cells to single congeners and defined mixture of polybrominateddibenzoethers (PBDEs), p,p'-DDT and its metabolite p,p'-DDE. Gregoraszczuk EŁ, Rak A, Kawalec K, Ropstad E. Toxicol Lett. 2008 May 5;178(2):103-9.
 5. Local feedback loop of ghrelin-GH in the pig ovary: action on estradiol secretion, aromatase activity and cell apoptosis. Rak A, Gregoraszczuk EŁ. Growth Horm IGF Res. 2008 Jun;18(3):221-7.
 6. A low halogenated biphenyl (PCB3) increases CYP1A1 expression and activity via the estrogen receptor beta in the porcine ovary. Ptak A, Ludewig G, Gregoraszczuk EŁ. J Physiol Pharmacol. 2008 Sep;59(3):577-88.
 7. Action of defined mixtures of PCBs, p,p'-DDT and its metabolite p,p'-DDE, on co-culture of porcine theca and granulosa cells: steroid secretion, cell proliferation and apoptosis. Gregoraszczuk EL, Ptak A, Karniewska M, Ropstad E. Reprod Toxicol. 2008 Oct;26(2):170-4.
 8. Modulatory effect of ghrelin in prepubertal porcine ovarian follicles. Rak A, Gregoraszczuk EL. J Physiol Pharmacol. 2008 Dec;59(4):781-93.
 9. Inhibition of apoptosis in MCF-7 cell growing in serum supplemented medium treated with, low-halogenated PCB 3 and its hydroxylated metabolites. Ptak A, Rak A, Gregoraszczuk. Organohalogen Comp. 2008;70:05-08.
 10. Regulation of synthesis and secretion of sex hormone-binding globulin in the MCF-7 cell line by 17β estradiol, PCB3 and its hydroxylated metabolits. Gregoraszczuk E, Ptak A. Organohalogen Comp. 2008;70:1333-1336.
 11. Wpływ ksenoestrogenów i innych zanieczyszczeń środowiska na zdrowie. Gregoraszczuk EL. Wszechświat tom 109, numer 10-12, 2008.

 

2007

 1. The short- and long-term effects of two isomers of DDT and their metabolite DDE on hormone secretion and survival of human choriocarcinoma JEG-3 cells. Wójtowicz AK, Augustowska K, Gregoraszczuk EL. Pharmacol Rep. 2007 Mar-Apr;59(2):224-32.
 2. Expression of atrial natriuretic peptide, progesterone, apoptosis-related proteins and caspase-3 in in vitro luteinized and leptin-treated porcine granulosa cells. Dineva J, Wojtowicz AK, Augustowska K, Vangelov I, Gregoraszczuk EL, Ivanova MD. Endocr Regul. 2007 Mar;41(1):11-8.
 3. Action of IGF-I on expression of the long form of the leptin receptor (ObRb) in the prepubertal period and throughout the estrous cycle in the mature pig ovary. Gregoraszczuk EŁ, Ptak A, Wojciechowicz T, Nowak K. J Reprod Dev. 2007 Apr;53(2):289-95.
 4. Is the natural PCDD/PCDF mixture toxic for human placental JEG-3 cell line? The action of the toxicants on hormonal profile, CYP1A1 activity, DNA damage and cell apoptosis. Augustowska K, Magnowska Z, Kapiszewska M, Gregoraszczuk EL. Hum Exp Toxicol. 2007 May;26(5):407-17.
 5. DDT and its metabolite DDE alter steroid hormone secretion in human term placental explants by regulation of aromatase activity. Wójtowicz AK, Milewicz T, Gregoraszczuk EŁ. Toxicol Lett. 2007 Aug 30;173(1):24-30.
 6. DDT- and DDE-induced disruption of ovarian steroidogenesis in prepubertal porcine ovarian follicles: a possible interaction with the main steroidogenic enzymes and estrogen receptor beta. Wójtowicz AK, Kajta M, Gregoraszczuk EŁ. J Physiol Pharmacol. 2007 Dec;58(4):873-85.
 7. Dioxin-induced apoptosis neuronal cells: A possibile involvement of aryl hydrocarbon receptor and estrogen receptor beta signaling. Kajta M, Wójtowicz A, Domin H, Lason W. Organohalogen Comp. 2007;69:389:392.
 8. Wpływ zanieczyszczenia środowiska na mechanizmy regulujące rozród i rozwój zarodków. Gregoraszczuk EL. Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy. Krzymowski T. (red) Olsztyn 467-487, 2007

 

2006

 1. Mechanisms ensuring optimal conditions of implantation and embryo development in  the pig. Przała J, Gregoraszczuk EL, Kotwica G, Stefańczyk-Krzymowska S, Ziecik AJ, Blitek A, Ptak A, Rak A, Wójtowicz A, Kamiński T, Siawrys G, Smolińska N, Franczak A, Kurowicka B, Oponowicz A, Wasowska B, Chłopek J, Kowalczyk AE, Kaczmarek MM, Wacławik A. Reprod Biol. 2006;6 Suppl 1:59-87.
 2. Differential accumulation of low-chlorinated (Delor 103) and high-chlorinated (Delor 106) biphenyls in human placental tissue and opposite effects on conversion of DHEA to E2. Grabic R, Hansen LG, Ptak A, Crhova S, Gregoraszczuk EŁ. Chemosphere. 2006 Jan;62(4):573-80.
 3. In vitro exposure of porcine prepubertal follicles to 4-chlorobiphenyl (PCB3) and its hydroxylated metabolites: effects on sex hormone levels and aromatase activity. Ptak A, Ludewig G, Robertson L, Lehmler HJ, Gregoraszczuk EL. Toxicol Lett. 2006 Jul 1;164(2):113-22.
 4. Comparison of reproductive effects of levetiracetam and valproate studied in prepubertal porcine ovarian follicular cells. Taubøll E, Gregoraszczuk EL, Tworzydlo A, Wójtowicz AK, Ropstad E. Epilepsia. 2006 Sep;47(9):1580-3.
 5. GH and IGF-I increase leptin receptor expression in prepubertal pig ovaries: the  role of leptin in steroid secretion and cell apoptosis. Gregoraszczuk EL, Rak A, Wójtowicz A, Ptak A, Wojciechowicz T, Nowak KW. Acta Vet Hung. 2006 Sep;54(3):413-26.
 6. Induction of cytochromes P450, caspase-3 and DNA damage by PCB3 and its hydroxylated metabolites in porcine ovary. Ptak A, Ludewig G, Kapiszewska M, Magnowska Z, Lehmler HJ, Robertson LW, Gregoraszczuk EL. Toxicol Lett. 2006 Oct 25;166(3):200-11.
 7. A preliminary characterisation of steroid secretion following exposure of ovarian follicular cells to a real-life mixture of POPs extracted from atlantic cod liver oil. Gregoraszczuk EL, Streciwilk A, Wójtowicz A, Berg V, Skaare JU, Ropstad E. Organohalogen Comp. 2006;68:948-951.
 8. PCB 3 and its metabolites (4-OH-PCB3 and 3,4-diOH-PCB3 ) have no mitogenic properties in MCF-7 cells line. Augustowska K, Siwek A, Podloch A, Gregoraszczuk EL. Organohalogen Comp. 2006;68: 1709-1712.
 9. A possible role for PCB 153 in a hormesis-like dose-response curve for steroid secretion by ovarian follicular cells exposed to a real-life mixture of POPs. Gregoraszczuk EL, Streciwilk A, Wójtowicz A, Berg V, Lie E, Ropstad E. Organohalogen Comp. 2006;68:964-967.
 10. Effect of PCB3 and E2 on CYP1A1, 1A2 and 2B activity in ovarian follicular cells. Ptak A, Gregoraszczuk EL. Organohlogen Comp. 2006;68:2501-2504.
 11. Differences in the action of o,p-DDE and o,p'-DDD on hormone secretion and cell viability in JEG-3 cell line. Wójtowicz AK, Augustowska K, Gregoraszczuk EL. Organohalogen Comp. 2006;68:960-963.
 12. Mechanisms ensuring optimal conditions of implantation and embryo development in the pig. Przała J, Gregoraszczuk E, Kotwica G, Stefańczyk-Krzymowska S, Zięcik A, Blitek A, Ptak A, Rak A, Wójtowicz A, Kamiński T, Siawrys G, Smolińska N, Frańczak A, Kurowicka B, Oponowicz A, Wąsowska B, Chłopek J, Kowalczyk AF, Kaczmarek MM, Wacławik A. Reproductive Biol 6: Suppl 1- 59-103, 2006

 

2005

 1. Regulation of Msx2 gene expression by steroid hormones in human nonmalignant and  malignant breast cancer explants cultured in vitro. Malewski T, Milewicz T, Krzysiek J, Gregoraszczuk EL, Augustowska K. Cancer Invest. 2005;23(3):222-8.
 2. Progesterone but not estradiol 17beta potentiates local GH secretions by hormone-dependent breast cancer explants. An in vitro study. Milewicz T, Gregoraszczuk EL, Augustowska K, Krzysiek J, Sztefko K, Ryś J. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2005 Feb;113(2):127-32.
 3. Lack of synergy between estrogen and progesterone on local IGF-I, IGFBP-3 and IGFBP-2 secretion by both hormone-dependent and hormone-independent breast cancer explants in vitro. Effect of tamoxifen and mifepristone (RU 486). Milewicz T, Gregoraszczuk EL, Sztefko K, Augustowska K, Krzysiek J, Ryś J. Growth Horm IGF Res. 2005 Apr;15(2):140-7.
 4. Comparison of the actions of 4-chlorobiphenyl and its hydroxylated metabolites on estradiol secretion by ovarian follicles in primary cells in culture. Ptak A, Ludewig G, Lehmler HJ, Wójtowicz AK, Robertson LW, Gregoraszczuk EL. Reprod Toxicol. 2005 May-Jun;20(1):57-64.
 5. The action of low- and high-chlorinated biphenyl mixture on prepubertal porcine ovary: steroid secretion and cells apoptosis. Gregoraszczuk EL, Zemla M, Ptak A, Grabic R. Endocr Regul. 2005 Jun;39(2):33-41.
 6. Polychlorinated biphenyls (PCB 153 and PCB 126) action on conversion of 20-hydroxylated cholesterol to progesterone, androstenedione to testosterone, and testosterone to estradiol 17beta. Wójtowicz AK, Goch M, Gregoraszczuk EL. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2005 Sep;113(8):464-70.
 7. In vitro effect of leptin on growth hormone (GH)- and insulin-like growth factor-I (IGF-I)-stimulated progesterone secretion and apoptosis in developing and mature corpora lutea of pig ovaries. Gregoraszczuk EŁ, Ptak A. J Reprod Dev. 2005 Dec;51(6):727-33.
 8. Aromatic hydrocarbon receptor (AhR) in the porcine theca and granulosa cells: effect of TCDD, PCB 126 and PCB 153 on the expression of AhR. Wojtowicz A, Tomanek M, Augustowska K, Gregoraszczuk EL. Endocr Regul. 2005 Dec;39(4):109-18.

 

2004

 1. Effect of growth hormone and insulin-like growth factor-I on spontaneous apoptosis in cultured luteal cells collected from early, mature, and regressing porcine corpora lutea. Ptak A, Kajta M, Gregoraszczuk EL. Anim Reprod Sci. 2004 Feb;80(3-4):267-79.
 2. Estrus cycle-dependent action of leptin on basal and GH or IGF-I stimulated steroid secretion by whole porcine follicles. Gregoraszczuk EL, Ptak A, Wojtowicz AK, Gorska T, Nowak KW. Endocr Regul. 2004 Mar;38(1):15-21.
 3. Effect of single and repeated in vitro exposure of ovarian follicles to o,p'-DDT  and p,p'-DDT and their metabolites. Wójtowicz AK, Gregoraszczuk EL, Ptak A, Falandysz J. Pol J Pharmacol. 2004 Jul-Aug;56(4):465-72.
 4. Effect of PCB3 and its hydroxylated metabolites on estradiol secretion, cell viability, and caspase-3 activity in porcine small follicles. Ptak A, Ludewig G, Lehmler HJ, Robertson L, Gregoraszczuk EL. Organohalogen Comp. 2004;66:2973-2978.
 5. Cell specific effect of PCB126 on aryl hydrocarbone receptors in follicular cells of porcine ovaries. Wójtowicz A, Augustowska K, Gregoraszczuk EL. Organohalogen Comp. 2004;66:3000-3003.
 6. Dioxin-like (PCB126) and non dioxin-like (PCB153) action on DNA damage and apoptosis in garnulosa cells. Preliminary data. Gregoraszczuk EL, Wójtowicz A, Kapiszewska M, Magnowska Z. Organohalogen Comp. 2004;66:3099-3103.
 7. Exposure of human JEG-3 cell line to TCDD alters progesterone secretion but does not act on their viability and apoptosis. Augustowska K, Gregoraszczuk EL. Organohalogen Comp. 2004;66: 2970-2984.
 8. Rozdzielanie i identyfikowanie komórek. Metodyka rozdzielania komórek. Gregoraszczuk EL. Hodowla komórek i tkanek. Stoklosowa S. (red) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa  61-73, 2004
 9. Rozdzielanie i identyfikowanie komórek. Metodyka rozdzielania komórek. Gregoraszczuk EL. Hodowla komórek i tkanek. Stoklosowa S. (red) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 61-73, 2004
 10. Hodowle in vitro w toksykologii. Hodowle tkanek w badaniach toksykologicznych. Gregoraszczuk EL. Stoklosowa S. (red) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 241-255, 2004
 11. Hodowle komórek ciałka żółtego. Gregoraszczuk EL. Hodowla komórek i tkanek. Stoklosowa S. (red) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 439-448, 2004
 12. Linie komórkowe. Wojtowicz A. Hodowla komórek i tkanek. Stoklosowa S. (red) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 140-156, 2004

 

2003

 1. Congener-specific accumulation of polychlorinated biphenyls in ovarian follicular wall follows repeated exposure to PCB 126 and PCB 153. Comparison of tissue levels of PCB and biological changes. Gregoraszczuk EL, Grochowalski A, Chrzaszcz R, Wegiel M. Chemosphere. 2003 Jan;50(4):481-8.
 2. Growth hormone and insulin-like growth factor-I action on progesterone secretion  by porcine corpora lutea isolated at various periods of the luteal phase. Ptak A, Gregoraszczuk EL, Rzasa J. Acta Vet Hung. 2003;51(2):197-208.
 3. Effects of dioxin (2,3,7,8-TCDD) and PCDDs/PCDFs congeners mixture on steroidogenesis in human placenta tissue culture. Augustowska K, Gregoraszczuk EL, Milewicz T, Krzysiek J, Grochowalski A, Chrzaszcz R. Endocr Regul. 2003 Mar;37(1):11-9.
 4. Effect of PCB 126 and PCB 153 on incidence of apoptosis in  cultured theca and granulosa cells collected from small, medium and large preovulatory follicles. Gregoraszczuk EL, Sowa M, Kajta M, Ptak A, Wójtowicz A. Reprod Toxicol. 2003 Jul-Aug;17(4):465-71.
 5. Localization of atrial natriuretic peptide in pig granulosa cells isolated from ovarian follicles of various size. Ivanova MD, Gregoraszczuk EL, Augustowska K, Kolodziejczyk J, Mollova MV, Kehayov IR. Reprod Biol. 2003 Jul;3(2):173-81.
 6. Synergistic action of growth hormone and insulin-like growth factor I (IGF-I) on  proliferation and estradiol secretion in porcine granulosa and theca cells cultured alone or in coculture. Kolodziejczyk J, Gertler A, Leibovich H, Rzasa J, Gregoraszczuk EL. Theriogenology. 2003 Aug;60(3):559-70.
 7. Valproate inhibits the conversion of testosterone to estradiol and acts as an apoptotic agent in growing porcine ovarian follicular cells. Taubøll E, Gregoraszczuk EL, Kołodziej A, Kajta M, Ropstad E. Epilepsia. 2003 Aug;44(8):1014-21.
 8. In vitro effect of leptin on steroids' secretion by FSH- and LH-treated porcine small, medium and large preovulatory follicles. Gregoraszczuk EŁ, Wójtowicz AK, Ptak A, Nowak K. Reprod Biol. 2003 Nov;3(3):227-39.
 9. Comparison of accumulation and alter steroid secretion by placental tissue treated with TCDD and natural mixture of PCDDs/PCDFs in placental tissue. Augustowska K, Gregoraszczuk EL, Grochowalski A, Milewicz T, Mika M, Krzysiek J, Chrząszcz R. Reproduction. 2003 Dec;126: 681-687.
 10. Comparison of DELOR 103 and DELOR 106 action on human placental steroidogenesis –in vitro study. Ptak A, Gregoraszczuk EL, Grabic R, Crhova S, Mika M. Organohalogen Comp. 2003;65:35-38.

 

2002

 1. In vitro exposure of porcine ovarian follicular cells to PCB 153 alters steroid secretion but not their viability--preliminary study. Gregoraszczuk EL, Wójtowicz AK. ScientificWorldJournal. 2002 Jan 29;2:261-7.
 2. Dioxin exposure and porcine reproductive hormonal activity. Gregoraszczuk EL. Cad Saude Publica. 2002 Mar-Apr;18(2):453-62.
 3. Valproate irreversibly alters steroid secretion patterns from porcine follicular  cells in vitro. Taubøll E, Wójtowicz AK, Ropstad E, Gregoraszczuk EL. Reprod Toxicol. 2002 May-Jun;16(3):319-25.
 4. Cyproterone, norethindrone, medroxyprogesterone and levonorgestrel are less potent local human growth hormone and insulin-like growth factor I secretion stimulators than progesterone in human breast cancer explants expressing the estrogen receptor. Milewicz T, Kolodziejczyk J, Krzysiek J, Basta A, Sztefko K, Kurek S, Stachura J, Gregoraszczuk EL. Gynecol Endocrinol. 2002 Aug;16(4):319-29.
 5. Effect of single and repeated in vitro exposure of ovarian follicles to PCB 126 and PCB 153. Gregoraszczuk EL, Grochowalski A, Chrzaszcz R. Organoholagen Comp. 2002;55:367-370.
 6. Different effects of 2,3,7,8-tetrachlorodubenzo-p-dioxin and dioxin mixture on human placental aromatase activity. Augustowska K, Milewicz T, Grochowalski A, Chrząszcz R, Gregoraszczuk EL. Organoholagen Comp. 2002;55:473-476.
 7. Congener-specific mechanism of polychlorinated biphenyls (PCB126 and PCB 153) action on the corpus luteum. Augustowska K, Gregoraszczuk EL. Organoholagen Comp. 2002;55:391-394.
 8. Dioxin exposure and porcine reproductive hormonal activity. Gregoraszczuk EL. Cad. Saude Publica 18: 453-462, 2002

 

2001

 1. Polichlorinated biphenyls (PCB126 and PCB 153) action on proliferation and progesterone secretion by cultured in vitro porcine luteal cells. Augustowska K, Wójtowicz A, Kajta M, Ropstad E, Gregoraszczuk EL. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2001;109(8):416-8.
 2. Prolactin binding analysis and immunohistochemical localization of prolactin receptor in porcine ovarian cells. Słomczyńska M, Gregoraszczuk E, Kochman K, Stokłosowa S. Endocr J. 2001 Feb;48(1):71-80.
 3. Estrogenic and antiestrogenic effect of in vitro treatment of follicular cells with 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin. Grochowalski A, Chrzaszcz R, Pieklo R, Gregoraszczuk EL. Chemosphere. 2001 May-Jun;43(4-7):823-7.
 4. Aryl hydrocarbon receptor (AhR)-linked inhibition of luteal cell progesterone secretion in 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin treated cells. Gregoraszczuk EL, Zabielny E, Ochwat D. J Physiol Pharmacol. 2001 Jun;52(2):303-11.
 5. Different action of ovine GH on porcine theca and granulosa cells proliferation and insulin-like growth factors I- and II-stimulated estradiol production. Kołodziejczyk J, Gregoraszczuk EL, Leibovich H, Gertler A. Reprod Biol. 2001 Jul;1(1):33-41.
 6. Large-scale preparation of recombinant ovine prolactin and determination of its in vitro and in vivo activity. Leibovich H, Raver N, Herman A, Gregoraszczuk EL, Gootwine E, Gertler A. Protein Expr Purif. 2001 Aug;22(3):489-96.
 7. Progesterone-induced secretion of growth hormone, insulin-like growth factor I and prolactin by human breast cancer explants. Gregoraszczuk EL, Milewicz T, Kolodziejczyk J, Krzysiek J, Basta A, Sztefko K, Kurek S, Stachura J. Gynecol Endocrinol. 2001 Aug;15(4):251-8.
 8. Estrous cycle dependent changes in steroid secretion by pig ovarian cells in vitro to polychlorinated biphenyl (PCB 153). Wojtowicz A, Ropstad E, Gregoraszczuk E. Endocr Regul. 2001 Dec;35(4):223-8.
 9. Growth hormone (GH) induced local insulin-like growth factors I (IGF-I) secretion by human breast cancer explants. Milewicz T, Kolodziejczyk J, Basta A, Kurek S, Sztefko K, Krzysiek J, Gregoraszczuk EL. Pol J Gynecol Invest. 2001;4:61-65.

 

2000

 1. Placental lactogen not growth hormone and prolactin regulates secretion of progesterone in vitro by the 40-45 day ovine corpus luteum of pregnancy. Wierzchoś E, Gregoraszczuk EL, Zieba D, Murawski M, Gertler A. Folia Biol. 2000;48(1-2):19-24.
 2. Glycogen distribution in porcine fallopian tube epithelium during the estrus cycle. Gregoraszczuk EŁ, Cała M, Witkowska E. Folia Biol. 2000;48(3-4):85-90.
 3. 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin alters follicular steroidogenesis in time-and cell-specific manner. Piekło R, Grochowalski A, Gregoraszczuk EL. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2000;108(4):299-304.
 4. Accumulation of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) in porcine preovulatory follicles after in vitro exposure to TCDD: effects on steroid secretion and cell proliferation. Grochowalski A, Piekło R, Gasińska A, Chrzaszcz R, Gregoraszczuk EL. Cytobios. 2000;102(399):21-31.
 5. Effect of exogenous ovine placental lactogen on basal and prostaglandin-stimulated progesterone production by porcine luteal cells. Gregoraszczuk EL, Gertler A, Futoma E. Acta Vet Hung. 2000;48(2):199-208.
 6. Response of porcine theca and granulosa cells to GH during short-term in vitro culture. Gregoraszczuk EL, Bylica A, Gertler A. Anim Reprod Sci. 2000 Feb 28;58(1-2):113-25.
 7. Placental lactogen as a regulator of luteal cells function during pregnancy in sheep. Gregoraszczuk EL, Zieba D, Wierzchoś E, Murawski M, Gertler A. Theriogenology. 2000 Mar 1;53(4):877-85.
 8. Dose- and time-dependent effect of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-P-dioxin (TCDD) on progesterone secretion by porcine luteal cells cultured in vitro. Gregoraszczuk EL, Wójtowicz AK, Zabielny E, Grochowalski A. J Physiol Pharmacol. 2000 Mar;51(1):127-35.
 9. Time dependent and cell-specific action of polychlorinated biphenyls (PCB 153 and PCB 126) on steroid secretion by porcine theca and granulosa cells in mono- and co-culture. Wójtowicz AK, Gregoraszczuk EL, Lyche JL, Ropstad E. J Physiol Pharmacol. 2000 Sep;51(3):555-68.
 10. Is thyroid hormone a modulator of estrogen receptor in porcine follicular cells? Gregoraszczuk EL. Endocr Regul. 2000 Sep;34(3):151-5.
 11. Valproate-induced alterations in testosterone, estradiol and progesterone secretion from porcine follicular cells isolated from small- and medium-sized ovarian follicles. Gregoraszczuk E, Wójtowicz AK, Taubøll E, Ropstad E. Seizure. 2000 Oct;9(7):480-5.
 12. 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin action on metabolism of cholesterol and testosterone by follicular cells in culture. Gregoraszczuk EL, Pieklo R, Grochowalski A. Organohalogen Comp. 2000;49:330-333.
 13. PCB 153 action on steroid secretion by cultured in vitro porcine theca and granulosa cells. Wojtowicz AK, Gregoraszczuk EL, Mika M. Organohalogen Comp. 2000;49:363-369.
 14. Polychlorinated biphenyls in placental tissue from normal versus abnormal pregnancy outcomes; preliminary results. Grochowalski A, Milewicz T, Krzywda A, Krzysiek J, Gregoraszczuk E. Pol J Gynaecol Invest. 2000;3:71-74.

 

1999

 1. Flow cytometric cell cycle analysis of two subpopulations of porcine granulosa cells. Duda M, Gasińska A, Gregoraszczuk EL. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 1999;107(3):203-7.
 2. Enhanced proliferation and progesterone production by porcine granulosa cells cultured with pseudorabies virus growth factor (PRGF). Piekło R, Gregoraszczuk EL, Lesko J, Golais F, Stokłosowa S. J Physiol Pharmacol. 1999 Mar;50(1):129-37.
 3. Progesterone and estradiol secretion by porcine luteal cells is influenced by individual and combined treatment with prostaglandins E2 and F2alpha throughout the estrus cycle. Gregoraszczuk EL, Michas N. Prostaglandins Other Lipid Mediat. 1999 Jun;57(4):231-41.
 4. Effect of genistein, tyrphostin and herbimycin on prolactin-stimulated progesterone production by porcine theca and luteal cells. Gregoraszczuk E, Słomczyńska M, Stokłosowa S. J Physiol Pharmacol. 1999 Sep;50(3):477-84.
 5. Triiodothyronine stimulates 3beta-hydroxysteroid dehydrogenase activity in the porcine corpus luteum. Gregoraszczuk EL, Kolodziejczyk J, Rzysa J. Endocr Regul. 1999 Dec;33(4):155-60.
 6. Effects of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) on luteal cell function. Gregoraszczuk EL, Zabielny E, Piekło R, Grochowalski A, Wójtowicz A, Mika M. Organohalogen Comp. 1999;42: 67-72.
 7. Wpłwy hormonu wzrostu na steroidogenezę komórek jajnikowych. Gregoraszczuk EL, Gertler A, Bylica A. Postępy Biologii Komórki 1999

 

1998

 1. Activation of protein kinase C by phorbol ester decrease PRL-stimulated progesterone production by porcine theca and luteal cells. Gregoraszczuk EL, Stokłosowa S, Słomczyńska M. Pol J Gynaecol Invest. 1998;1:41-45.
 2. Beta-endorphin inhibition of progesterone secretion by porcine granulosa cells during follicle development. Gregoraszczuk EL, Słomczyńska M. Reprod Nutr Dev. 1998 May-Jun;38(3):227-34.
 3. In Vitro Effect of Triiodothyronine on the Cyclic AMP, Progesterone and Testosterone Level in Porcine Theca, Granulosa and Luteal Cells. Gregoraszczuk EL, Galas J. Endocr Regul. 1998 Jun;32(2):93-98.
 4. Thyroid hormone action in porcine luteal cells. Effect of triiodothyronine on mitochondrial cytochrome P450-scc activity. Gregoraszczuk EL, Piekło R. J Physiol Pharmacol. 1998 Sep;49(3):467-75.
 5. Thyrotropin stimulates progesterone secretion by luteal cells by activation of the cAMP/protein kinase A signaling system: a potential involvement of protein kinase C. Gregoraszczuk EL, Ziecik AJ. Theriogenology. 1998 Oct 15;50(6):945-53.
 6. Thyroid hormone inhibits aromatase activity in porcine thecal cells cultured alone and in coculture with granulosa cells. Gregoraszczuk EL, Slomczynska M, Wilk R. Thyroid. 1998 Dec;8(12):1157-63.
 7. Układ dokrewny a mielopoeza. Gregoraszczuk EL. Fizjologia krwi. Wybrane zagadnienia. Dąbrowski Z. (red) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 205-214, 1998
 8. Zastosowanie aparatu CELSEP do rozdziału komórek w ciągłym gradiencie Ficollu. Gregoraszczuk EL. Techniki badań fizjologicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 58-62, 1998
 9. Hodowle fibroblastów. Gregoraszczuk EL. Techniki badań fizjologicznych. Lityńska A, Lewandowski M. (red) Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 62-65, 1998

 

1997

 1. Lysosomal acid phosphatase activity and progesterone secretion by porcine corpora lutea at various periods of the luteal phase. Gregoraszczuk EL, Sadowska J. Folia Histochem Cytobiol. 1997;35(1):35-9.
 2. The kappa-opioid receptor is present in porcine ovaries: localization in granulosa cells. Słomczyńska M, Pierzchała-Koziec K, Gregoraszczuk E, Maderspach K, Wierzchoś E. Cytobios. 1997;92(370-371):195-202.
 3. Organ culture as a model of studying follicular development and function of postnatal mouse ovaries. Gregoraszczuk EL, Stokłosowa S, Wojtusiak A. Acta Biol Hung. 1997;48(4):431-8.
 4. Progesterone, androgen and estradiol production by porcine luteal cell subpopulations: dependence on cell composition and periods of luteal phase. Gregoraszczuk EL. Endocr Regul. 1997 Mar;31(1):41-46.
 5. The effect of microtubule and microfilament-disrupting drugs on prolactin-stimulated progesterone synthesis and secretion by cultured porcine theca cells. Gregoraszczuk EL, Stoklosowa S. Acta Histochem. 1997 Jun;99(2):207-15.
 6. Luteinizing hormone receptors on granulosa cells from preovulatory follicles and  luteal cells throughout the oestrous cycle of pigs. Gebarowska D, Ziecik AJ, Gregoraszczuk EL. Anim Reprod Sci. 1997 Dec 5;49(2-3):191-205.

 

1996

 1. Effect of a specific aromatase inhibitor on oestradiol secretion by porcine corpora lutea at various stages of the luteal phase. Gregoraszczuk EL, Oblonczyk K. Reprod Nutr Dev. 1996;36(1):65-72.
 2. Thyroid hormone as a regulator of basal and human chorionic gonadotrophin-stimulated steroidogenesis by cultured porcine theca and granulosa  cells isolated at different stages of the follicular phase. Gregoraszczuk EL, Skalka M. Reprod Fertil Dev. 1996;8(6):961-7.
 3.  The cytoskeleton proteins and LH-regulated steroidogenesis of porcine luteal cells. Gregoraszczuk EL, Słomczyńska M. Folia Histochem Cytobiol. 1996;34(1):35-9.
 4. Large and small cells of the porcine corpus luteum: differential capacity to secrete estradiol and aromatize exogenous androgen during mid- and late luteal phase. Gregoraszczuk EL. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 1996;104(3):278-83.
 5. Does ovarian granulosa and theca cell interaction in co-culture affect the cytoplasmic microtubule organization? Gregoraszczuk E, Stoklosowa S, Duda M, Slomczynska M. Cytobios. 1996;88(354):133-40.
 6. LHRH - modulator of progesterone and estradiol secretion by theca and granulosa cells on porcine follicle in mono- and co-culture. Stoklosowa S, Gregoraszczuk EL, Zabaglo L. Endocr Regul. 1996 Mar;30(1):45-50.
 7. Comparison of ovarian follicles (stage, number and estradiol concentration) in high fecundity Olkuska sheep, low fecundity Polish mountain sheep and their crossbreeds. Gebarowska D, Wierzchos E, Murawski M, Gregoraszczuk E. Endocr Regul. 1996 Dec;30(4):195-200.
 8. The effect of triiodotyronine (T3) and TSH treatment in vitro on progesterone production by luteal cells isolated during different stages of the luteal phase. Gregoraszczuk EL. J Physiol Pharmacol. 1996;47 Suppl 1:93-100.
 9. A role for thyroid hormones in follicular and luteal cells function. Gregoraszczuk EL. Ginekol Pol. 1996;67 Suppl 6:47-53.
 10. Kontrola wzrostu i atrezji pęcherzyków jajnikowych. Krzysiek J, Gregoraszczuk EL, Milewicz T, Klimek R. Ginekologia Praktyczna 2: 39-41, 1996
 11. Involvement of prolactin in steroidogenesis. Stoklosowa S, Gregoraszczuk EL. Ginekologia Polska 67: 21-28, Suppl 6, 1996

 

1995

 1. Effect of FSH on progesterone secretion by porcine large and small luteal cells isolated from early-developing corpora lutea. Gregoraszczuk EL. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 1995;103(4):272-4.
 2. Cytoskeletal proteins and steroidogenesis in granulosa and theca cells of porcine follicle. Gregoraszczuk EL, Stokłosowa S. Neth J Zool. 1995;54:169-171.
 3. Follicles and corpus luteum function following spontaneous and PGF2a induced estrus and superovulation in ewes. Wierzchoś E, Gregoraszczuk EL, Stokłosowa S. Endocr Regul. 1995;29:121-126.

 

1994

 1. Evidence for inhibition of steroid hormone secretion by arginine vasotocin (AVT)  in tissue culture of isolated ovarian follicular cells. Stokłosowa S, Gregoraszczuk E, Galas J, Rzasa J. Folia Histochem Cytobiol. 1994;32(3):191-7.
 2. Is progesterone a modulator of luteal steroidogenesis in pig? A tissue culture approach. Gregoraszczuk EL. Folia Histochem Cytobiol. 1994;32(1):31-3.
 3. Effect of estradiol-17 beta on basal and hCG stimulated progesterone secretion by porcine luteal cells isolated in various stages of the luteal phase. Gregoraszczuk EL, Zieba D. Endocr J. 1994 Feb;41(1):57-62.
 4. Polimorfizm ciałka żółtego. Gregoraszczuk EL. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, Prace Fizjologiczne IV, 173, 51-68, 1994
 5. Aktualne poglądy na regulację hormonalną ciałka żółtego. Gregoraszczuk EL. Postępy Biologii Komórki 21, 209-225, 1994

 

1993

 1. Regulation of ovarian interstitial cell function. Gregoraszczuk E, Krzysiek J. Endokrynol Pol. 1993;44(4):557-72.
 2. Regulation of steroidogenesis in granulosa cells. Krzysiek J, Gregoraszczuk E. Endokrynol Pol. 1993;44(4):573-87.
 3. Wpływ alkoholu na funkcję endokrynną. Gregoraszczuk EL. Wszechświat tom 94, numer 3, 1993.

 

1992

 1. Evaluation of the physiological value of porcine luteal cells isolated in various stages of the luteal phase: tissue culture approach. Gregoraszczuk EL, Wojtusiak A. Cytotechnology. 1992;8(3):215-7.
 2. Interrelations between steroid hormone secretion and morphological changes of porcine corpora lutea at various periods of luteal phase. Gregoraszczuk EL. Endocr Regul. 1992 Dec;26(4):189-94.
 3. Otyłość a zaburzenia płodności. Gregoraszczuk EL. Wszechświat tom 93, numer 7-8, 1992.

 

1991

 1. The interaction of testosterone and gonadotropins in stimulating estradiol and progesterone secretion by cultures of corpus luteum cells isolated from pigs in early and midluteal phase. Gregoraszczuk E. Endocrinol Jpn. 1991 Jun;38(3):229-37.

 

1990

 1. The advantage of the aggregate culture of isolated ovarian cell types over the monolayer culture. Gregoraszczuk EL. Cytotechnology. 1990 Sep;4(2):195-200.
 2. Different response of porcine large and small luteal cells to PRL in terms of progesterone and estradiol secretion in vitro. Gregoraszczuk EL. Exp Clin Endocrinol. 1990 Nov;96(2):234-7.
 3. The influence of PRL, LH alone and in combination upon progesterone secretion by  porcine luteal cells in aggregate culture. Gregoraszczuk EL, Dudek D, Wojtusiak A. Endocrinol Exp. 1990 Dec;24(4):465-70.
 4. Ability of isolated ovarian cell types to form aggregates in vitro. Gregoraszczuk EL. Folia Histoch Cytobiol. 1990;28:172-173.
 5. Mechanizmy kontrolujące funkcję hormonalną ciałka żółtego świni. Gregoraszczuk E. Endokrynologia Polska supll 6, 1-83, 1990

 

1989

 1. The corpus luteum of the pig. Scanning electron microscopic study of surface features at different times of incubation. Gregoraszczuk E, Krzysztofowicz E. Acta Biol Hung. 1989;40(1-2):145-56.
 2. Effect of various doses of FSH upon luteal cell function in tissue culture. Gregoraszczuk EL. Endocrinol Exp. 1989 Sep;23(3):195-203.
 3. Ovarian cell interaction in mammals and chicken. Stokłosowa S, Gregoraszczuk EL, Bahr J. Trends in Vertebrate Morphology. Splechta, Hilger (eds), Verlag, Stuttgart. New York 35, 195-203, 1989

 

1988

 1. The effect of oxytocin on steroid hormone secretion by isolated porcine follicular cells in tissue culture. Gregoraszczuk EL, Stokłosowa S, Tarnawska M, Rzasa. J Anim Reprod Sci. 1988;17:141–54.
 2. The effect of prostaglandin F2 alpha and its analogues on progesterone, estradiol and androgen production by the cultured bovine luteal cells. Gregoraszczuk EL, Wojtusiak A, Rózańska A. Folia Histochem Cytobiol. 1988;26(4):193-202.

 

1987

 1. In vitro sensitivity of rat ovarian follicles to the direct action of various hormones applied in particular stages of sexual cycle. Gregoraszczuk E. Folia Histochem Cytobiol. 1987;25(1):17-22.
 2. Interakcja i regulacja hormonalna funkcji izolowanych komórek gonadalnych in vitro. Stokłosowa S, Gregoraszczuk EL, Szołtys M, Bilińska B. Zeszyty Prol Post Nauk Rol 339, 215-237, 1987

 

1985

 1. Response to gonadotropic stimulation of cultured rat luteal cells isolated from corpora lutea of early pregnancy. Cytochemical and biochemical studies. Gregoraszczuk E, Wojtusiak A. Folia Histochem Cytobiol. 1985;23(4):253-9.
 2. Progesterone and androgen secretion by isolated cultured bovine corpus luteum cells: effect of LH, hCG, PRL, estradiol 17beta and testosterone. Gregoraszczuk E. Folia Histochem Cytobiol. 1985;23(1-2):11-6.

 

1984

 1. Luteotropic action of estradiol-17 beta and gonadotropic hormones on rat ovarian  cells in culture. Gregoraszczuk E. Endocrinol Exp. 1984 Mar;18(1):43-52.
 2. Interaction of ovarian cells in vitro. Stokłosowa S, Gregoraszczuk EL. Tissue Culture and RES. Rochlich P, Bacsy E. (eds) 447-460, 1984.
 3. Interakcja komórek osłonki wewnętrznej i warstwy ziarnistej pęcherzyka jajnikowego oraz komórek małych i dużych ciałka żółtego w sekrecji hormonów steroidowych i ich odpowiedź na egzogenne hormony gonadotropowe. Stokłosowa S, Gregoraszczuk EL. Zeszyty Probl Post Nauk Rol 309, 49-70, 1984

 

1983

 1. Effect of low intensity laser beam on steroid dehydrogenase activity and steroid  hormone production in cultured porcine granulosa cells. Gregoraszczuk E, Dobrowolski JW, Galas J. Folia Histochem Cytochem (Krakow). 1983;21(2):87-92.
 2. Steroid hormone release in cultures of pig corpus luteum and granulosa cells: effect of LH, hCG, PRL and estradiol. Gregoraszczuk E. Endocrinol Exp. 1983 Mar;17(1):59-68.

 

1982

 1. Histochemical evaluation of delta 5,3 beta-HSD activity in two types of porcine  corpora lutea and granulosa cells in tissue culture. Gregoraszczuk E, Wojtusiak A. Acta Histochem. 1982;70(1):22-30.
 2. Estrogen and progesterone secretion by isolated cultured porcine thecal and granulosa cells. Stoklosowa S, Gregoraszczuk E, Channing CP. Biol Reprod. 1982 Jun;26(5):943-52.
 3. Luteolytic effect of PGF2a on cells from porcine corpora lutea grown in tissue culture. Gregoraszczuk E, Bilińska B, Stokłosowa S, Okólski A, Bielański W. Zool Jb Anat. 1982:107:197-204.

 

1981

 1. Do theca interna cells of the porcine ovarian follicles contribute to corpus luteum formation? Tissue culture approach using sorted ovarian cells. Stokłosowa S, Gregoraszczuk E. Cell Biol Inter Reports. 1981;5:770.
 2. Enhanced multiplication and progesterone production by porcine granuloma cells cultured in a serum-free medium. Stokłosowa S, Gregoraszczuk E, Holecková E, Michl J. Exp Cell Res. 1981 Feb;131(2):431-5.

 

1980

 1. The direct influence of stallion semen on progesterone production in cultured corpus luteum cells. Gregoraszczuk E, Okólski A, Galas J. Zentralbl Veterinarmed A. 1980;27(9-10):788-95.

 

1979

 1. Some morphological and functional characteristics of cells of the porcine theca interna in tissue culture. Stoklosowa S, Bahr J, Gregoraszczuk E. Adv Exp Med Biol. 1979;112:145-8.
 2. Sensitivity of Graafian follicles of immature rats to intra-ovarian injection of various hormones. Gregoraszczuk E. Endokrynol Pol. 1979 May-Jun;30(3):277-84.

 

1978

 1. Growth pattern of the cultured porcine corpus luteum cells. Gregoraszczuk E, Stokłosowa S. Bull Acad Pol Sci Biol. 1978 Nov;26(8):567-9.
 2. Some morphological and functional characteristics of cells of the porcine theca interna in tissue culture. Stoklosowa S, Bahr J, Gregoraszczuk E. Biol Reprod. 1978 Nov;19(4):712-9.
 3. Some morphological and functional characteristics of cells of the porcine theca interna in tissue culture. Stokłosowa S, Bahr J, Gregoraszczuk EL. Ovarian Follicular and Corpus Luteum Function. Channing CP, Marsh JM, Sadler WA. (eds) 145-148, Plenum Press, New York, London 1978.

» Doniesienia zjazdowe

» Tematyka prac magisterskich i licencjackich

Tematyka prac magisterskich obejmuje problemy dotyczące:

 • działanie hormonów metabolicznych na rozród samic
 • wpływ ksenobiotyków jako czynników zaburzających funkcje endokrynne jajnika i łożyska
 • otyłość a zaburzenia rozrodu
 • otyłość a nowotwory hormon-zależne

 

Wymagania wobec studentów:

 • znajomość języka angielskiego,
 • zaliczenie kursów: Endokrynologia Ogólna,  Fizjologia Zwierząt, Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne, Hodowla Tkanek-zastosowanie w badaniach naukowych, Endokrynologia Porównawcza Rozrodu Kręgowców,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Proponowane tematy prac magisterskich na rok akademicki 2016-2017:

Prof. dr hab. Ewa Łucja Gregoraszczuk:

 1. Wpływ WWA na apoptozę komórek granulozy.
 2. Wpływ WWA na sekrecje steroidów przez komórki granulozy.
 3. Wpływ WWA na stymulowaną gonadotropinami sekrecje steroidów przez komórki granulozy.
 4. Rola represora receptora AhR w funkcji komórek warstwy ziarnistej jajnika.
 5. Rola represora AhRR w funkcji komórek nowotworowych jajnika.
 6. Wpływ WWA na funkcje łożyska ludzkiego.


Dr hab. Agnieszka Rak:

 1. Ekspresja waspiny w komórkach jajnika świni.
 2. Rola waspiny w regulacji funkcji komórek jajnika świni.

 

Tematyka prac licencjackich wykonywanych w naszym Zakładzie obejmuje problemy dotyczące:

- fizjologii rozrodu - przede wszystkim działania hormonów metabolicznych takich jak:  leptyna, grelina, rezystyna, ich powiązanie z zaburzeniami funkcji jajnika oraz nowotworami hormonozależnymi, 

- toksykologii rozrodu - wpływ związków występujących w środowisku, na  funkcje jajnika, łożyska, powstawanie nowotworów i w związku z tym  działających kancerogennie i będących przyczyną zaburzeń cyklu menstruacyjnego i ciąży.

Proponowane tematy prac licencjackich na rok akademicki 2016-2017:

Prof. dr hab. Ewa Łucja Gregoraszczuk:

 1. Smog i zagrożenia zdrowotne.
 2. Związki hormonalnie czynne w środowisku a problemy ginekologiczne.
 3. Leki antyepileptyczne jako leki antynowotworowe.
 4. Regulacje hormonalne gruczołu mlekowego.
 5. Soja a rozród.
 6. Konsekwencje narażenia na fitoestrogeny w życiu płodowym.
 7. Fizjologiczna rola receptorów AhR.
 8. Konsekwencje stosowania leków antyepileptycznych w ciąży.
 9. Komórki macierzyste w badaniach toksykologicznych.
 10. Egzogenne hormony a choroby metaboliczne.
 11. Adiponektyna a nowotwory.
 12. Rola leptyny w funkcji łożyska.
 13. Endokrynne regulatory funkcji łożyska.

 

Dr hab. Anna Ptak

 1. Rola apeliny w fizjologii i chorobach nowotworowych.
 2. Wisfatyna - co dotychczas wiadomo o jej roli w nowotworach.

 

Dr hab. Agnieszka Rak

 1. Rola adipokin w patologii rozrodu samic.
 2. Udział kisspeptyny w regulacji funkcji rozrodczej samic.
 3. Wpływ diety wysokotłuszczowej na funkcje rozrodcze samic.
 4. MicroRNA a funkcja jajnika.
 5. Endokrynologia w anoreksji.

» Kursy

Seminarium dla magistrantów i doktorantów Zakładu Fizjologii i Toksykologii Rozrodu

prowadzący: prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk

semestr zimowy: każdy trzeci piątek miesiąca 10:15-

semestr letni: każdy 3 poniedziałek miesiąca 11:30

Seminarium dla magistrantów IV roku Katedry Fizjologii Zwierząt

prowadzący: prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk

semestr zimowy i semestr letni - sala 1.13 IZ, poniedziałek 14:00-15:30

forma zaliczenia: na podstawie obecności (dopuszczalna 1 nieobecność bez zaświadczenia lekarskiego)

Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców (WBNZ-486)

prowadzący: prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk

współprowadzący. dr hab. Agnieszka Rak

semestr zimowy, sala 0.14 IZ, środa 8:00-9:30, bez ograniczenia dostępności, jednak w przypadku niezgłoszenia się na kurs 15 studentów, wykład zostanie przełożony na rok następny

Wymagania wstępne: zaliczenie kursów Fizjologia zwierząt i Endokrynologia ogólna

Forma zaliczenia: kolokwia cząstkowe

Więcej na stronie kursu w USOS

Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne (WBNZ-806)

prowadzący: prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk

współprowadzący: dr hab. Anna Ptak

wykład całoroczny - wykłady przeplatane seminariami - sala 1.13 IZ, czwartek 10:00-11-11:30 ograniczona ilość miejsc

Wymagania wstępne: kurs proponowany od 2 roku licencjatu

Forma zaliczenia: 2 cząstkowe kolokwia + przygotowanie prezentacji w wybranego tematu

Więcej na stronie kursu w USOS

Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych (WBNZ-467)

Wykłady, semestr letni - sala 0.18, czwartek 14:00-15:30

prowadzący: prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk

współprowadzący: dr hab. Agnieszka Rak

+ ćwiczenia (dopuszczalna 1 nieobecność z zaświadczeniem lekarskim)

prowadzący: dr hab. Anna Ptak, dr hab. Agnieszka Rak

Więcej na stronie kursu w USOS

Neurotoksykologia (WBI-IZ-NE/036)

prowadzący: prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk

wykłady przeplatane seminariami - sala 0.14 IZ, piątek 9:00-10:30

Więcej na stronie kursu w USOS

Fizjologia dla biofizyków (WFAIS.IF-F016.0)

koordynator kursu: prof. dr hab. Marian Lewandowski

prowadzący: dr hab. Anna Ptak, dr hab. Agnieszka Rak

Ćwiczenia Fizjologia Zwierząt (WBNZ-907)

koordynator kursu: prof. dr hab. Marian Lewandowski

prowadzący: dr hab. Anna Ptak, dr hab. Agnieszka Rak

Ćwiczenia Fizjologiczne Techniki Badań

koordynator kursu: prof. dr hab. Marian Lewandowski

prowadzący: dr hab. Anna Ptak, dr hab. Agnieszka Rak

tematy:

 • Techniki badania cytotoksyczności in vitro
 • Techniki immunoenzymatyczne