Zakład Biochemii Glikokoniugatów

Podstawowe informacje

Kierownik: dr hab. Małgorzata Przybyło

Adres: Instytut Zoologii, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków (sektor C, I piętro, pokój 1.52)

Telefon: +48 12 664 6462; Faks: +48 12 664 5101 (sekretariat); E-mail: malgorzata. przybylo@uj.edu.pl

Aktualności

Konsultacje:

prof. dr hab. Anna Lityńska – wtorek 10.00-11.00

dr hab. Małgorzata Przybyło – piątek 9.00-10.00

dr hab. Dorota Hoja-Łukowicz – piątek 10.00-11.00

dr hab. Ewa Pocheć – czwartek 9.00-10.00

dr Marcelina Janik – czwartek 9.00-10.00

dr Monika Bubka – czwartek 10.00-11.00

mgr Marta Ząbczyńska – czwartek 13.30-14.30

mgr Magdalena Surman – piątek 10.00-11.00

mgr Sabina Szwed - czwartek 12.00-13.00

mgr Kamila Kozłowska - czwartek 12.00-13.00

Więcej o nas

» Historia

Zakład Biochemii Glikokoniugatów w Katedrze Fizjologii Zwierząt powstał z przekształcenia Pracowni Glikobiologii będącej częścią ówczesnego Zakładu Fizjologii Zwierząt.

» Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. Anna Lityńska

pokój 1.79, telefon: +48 12 664 64 65, e-mail: anna.litynska@uj.edu.pl
 

dr hab. Dorota Hoja-Łukowicz - adiunkt

pokój 1.53, telefon: +48 12 664 64 66, e-mail: dorota.hoja-lukowicz@uj.edu.pl
 

dr hab. Małgorzata Przybyło - Kierownik Zakładu

pokój 1.52, telefon: +48 12 664 64 62, e-mail: malgorzata.przybylo@uj.edu.pl
 

dr hab. Ewa Pocheć - adiunkt

pokój 1.80, telefon: +48 12 664 64 67, e-mail: ewa.pochec@uj.edu.pl
 

dr Marcelina Janik - adiunkt

pokój 1.80, telefon: +48 12 664 64 67, e-mail: marcelina.janik@uj.edu.pl
 

dr Monika Bubka - asystent

pokój 1. 52, telefon: +48 12 664 64 56, e-mail: monika.bubka@uj.edu.pl

 

» Pracownicy naukowo-techniczni

» Doktoranci

mgr Kamila Kozłowska

pokój 1.73, e-mail: kam.kozlowska@doctoral.uj.edu.pl

mgr Marta Ząbczyńska

pokój 1.73, e-mail: marta.zabczynska@doctoral.uj.edu.pl

mgr Magdalena Surman

pokój 1.73, e-mail: magdalena.surman@doctoral.uj.edu.pl

mgr Sabina Szwed

pokój 1.73, e-mail: sabina.szwed@doctoral.uj.edu.pl

 

» Magistranci i licencjaci

Magistranci:

II rok:

Aleksandra Gurgul (prof. dr hab. Anna Lityńska)

Jakub Hryc (dr hab. Dorota Hoja-Łukowicz)

Katarzyna Wierzbicka (dr Marcelina Janik)

I rok:

Natalia Bajgier (dr hab. Ewa Pocheć)

Anna Chojnacka (dr hab. Ewa Pocheć)

Małgorzata Drzewiecka (dr hab. Małgorzata Przybyło)

Anna Jurczak (dr hab. Dorota Hoja-Łukowicz)

Katarzyna Kaczmarczyk (dr hab. Hoja-Łukowicz)

Paulina Korta (dr hab. Ewa Pocheć)

Milena Kweczlich (dr hab. Małgorzata Przybyło)

Natalia Lyska (dr Marcelina Janik)

Katarzyna Polak (dr hab. Ewa Pocheć)

 

Licencjaci:

Magdalena Góra (dr hab. Małgorzata Przybyło)

Monika Katan (prof. dr hab. Anna Lityńska)

Klaudia Krygier (prof. dr hab. Anna Lityńska)

Maryla Lewicka (dr Marcelina Janik)

Martyna Rybak (dr hab. Małgorzata Przybyło)

Carina Rząca (dr hab. Małgorzata Przybyło)

Łukasz Winczowski (dr Marcelina Janik)

» Tematyka i projekty badawcze

Tematyka i cel prowadzonych badań to próba opisu struktury i funkcji oligosacharydów (N- i O-glikanów) białek błonowych. Badania te prowadzimy na modelu nowotworowym - linie czerniaka skóry i oka o różnym stopniu złośliwości. Celem badań jest odpowiedź na pytanie czy zmieniony profil glikozylacji białek błonowych, takich jak kadheryny, integryny, CD44 i inne ma wpływ na zdolności adhezyjne, migracyjne oraz tworzenie przerzutów przez komórki nowotworowe. Zainteresowania badawcze Zakładu obejmują również glikozylację białek układu odpornościowego. W dziedzinie glikoimmunologii badamy zmiany glikozylacji zachodzące w przebiegu autoimmunologicznego zapalenia tarczycy zwanego chorobą Hashimoto.

Granty:

- grant własny NCN, Budowa i funkcja neoglikanów w komórkach czerniaka ludzkiego. Identyfikacja glikozylotransferazy zaangażowanej w syntezę nowych glikoepitopów, 2017-2019

​- grant własny NCN, Ektosomy uwalniane przez komórki ludzkiego czerniaka: wstępna analiza profilu białkowego i glikanów, 2014-2017

- grant własny NCN, Glikozylacja białek limfocytów T pomocniczych w chorobach autoimmunizacyjnych tarczycy: charakterystyka zmian zachodzących w przebiegu chorób i rola cytokin w regulacji glikozylacji, 2016-2021

- grant własny MNiSW (N N303 5523 38)
Wpływ glikozylacji białek adhezyjnych na oddziaływanie komórek czerniaka ocznego ze śródbłonkiem 2010-2012

- grant własny MNiSW (N N301 0322 34)
Wpływ zahamowania syntezy struktur beta(1,6)rozgałęzionych N-glikanów na właściwości adhezyjne i inwazyjność komórek czerniaka. Ich rola w modulacji szlaków wewnątrzkomórkowego przekazu sygnału 2008 - 2011

- grant promotorski MNiSW
Rola sjalilacji integryny alfa5 beta1 w oddziaływaniach komórek czerniaka z fibronektyną - analiza typu sjalilacji integryny alfa5 beta1, wpływu sjalilacji na adhezję i migrację po fibronektynie 2008 - 2010.

- grant promotorski MNiSW (N301 082 32/3227)
Wpływ ß1-6 rozgałęzionych i "przedzielonych" N-glikanów na oddziaływania komórek czerniaka złośliwego 2007 - 2009

Tematy zrealizowane wspólnie z ośrodkami zagranicznymi
- granty europejskie

ESTDAB - European Serchable Tumor cell line Data Base QLRT-CT-2001-01325, 5 Framework Programme of EU 'Quality of life'. 2002-2004.

ENACT - European Network for the identification and validation of Antigens and biomarkers in Cancer and their application in clinical Tumour immunology. Sixth Framework Programme Priority I. Life Sciences, Genomics and Biotechnology for Health. 2004-2007.

» Współpraca naukowa

KRAJOWA:

Instytut Biochemii Lekarskiej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Akademia Medyczna w Białymstoku

Środowiskowe Laboratorium Spektrometrii Mas, IBB PAN, Warszawa

Zakładu Immunologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Zakład Fizjologii Medycznej, Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Jagielloński

Klinika Endokrynologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Laboratorium Glikobiologii, Zakład Immunochemii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polska Akademia Nauk

 

ZAGRANICZNA:

Dipartimento di Chimica Organica e Biochimica, Complesso Universitario Monte S`Angelo, Napoli, Italy

Oxford Glycobiology Institute, Department of Biochemistry, University of Oxford, Oxford, United Kingdom

Division of Regulative Glycobiology, Institute of Molecular Biomembrane and Glycobiology, Tohoku Pharmaceutical University, Sendai, Japan

Laboratory Genos, Zagreb, Croatia

» Laboratoria

Wykorzystywane przez nas metody badawcze:

- izolacja białek błonowych metodą chromatografii powinowactwa (z lektynami, przeciwciałami, peptydami) lub precypitacji

- analiza glikanów z użyciem specyficznych lektyn oraz metodą HPLC

- trawienie oligosacharydów egzoglikozydazami

- badanie zdolności adhezyjnych, migracyjnych i inwazyjnych komórek in vitro

- badanie ekspresji białek adhezyjnych metodą cytofluorymetrii przepływowej

- badanie ekspresji glikozylotransferaz metodami RT-PCR i real time PCR

- badanie struktur glikoprotein powierzchniowych metodą cytofluorymetrii przepływowej z zastosowaniem lektyn

- identyfikacja białek metodą MS/MS i immunologicznie

- barwienia komórek do mikroskopii konfokalnej z zastosowaniem specyficznych przeciwciał i lektyn

- wywoływanie nadekspresji i wyciszanie ekspresji wybranych genów (glikozylotransferazy)

- badanie aktywności glikozylotransferaz przy użyciu HPLC

- badanie żywotności komórek i apoptozy

» Publikacje oryginalne, przeglądowe i popularno-naukowe

2017

On the trail of the glycan codes stored in cancer-related cell adhesion proteins. Hoja-Łukowicz D, Przybyło M, Duda M, Pocheć E, Bubka M (2017) Biochim Biophys Acta Gen Sub. 861 (1 Pt A):3237-57. Doi: 10.1016/j.bbagen.2016.08.007

Diversified β-2-adrenergic receptor expression and action in melanoma cells. Janik ME, Szlęzak D, Surman M, Gołas A, Lityńska A, Przybyło M (2017) Anticancer Res. 37(6):3025-3033

Anti-Inflammatory properties of Irisin, mediator of physical activity, are connected with TLR4/MyD88 signaling pathway activation. Mazur-Bialy AI, Pocheć E, Zarawski M (2017) Int J Mol Sci. 18:701. Doi:10.3390/ijms18040701

 

Vitamin B2 deficiency enhances the pro-inflammatory activity of adipocyte, consequences for insulin resistance and metabolic syndrome development. Mazur-Bialy AI, Pocheć E (2017) Life Sci. pii: S0024-3205(17)30158-3. Doi: 10.1016/j.lfs.2017.04.010.

 

New insight into mechanism of the direct anti-inflammatory activity of a myokine irisin against proinflammatory activation of adipocytes. Implication for exercise in obesity. Mazur-Bialy AI, Bilski J, Pocheć E, Brzozowski T (2017) J Physiol Pharmacol. 68(2):243-251.

 

Deciphering the role of ectosomes in cancer development and progression: focus on the proteome. Surman M, Stępień E, Hoja-Łukowicz D, Przybyło M (2017) Clin Exp Metastasis. 34(3-4):273-289. Doi: 10.1007/s10585-017-9844

 

Stress and its molecular consequences in cancer progression. Surman M, Janik ME (2017) Postepy Hig Med Dosw (Online) 12;71(0):485-499. Review

 

2016

Expression of caveolin-1 in human cutaneous and uveal melanoma cells. Bełkot K, Bubka M, Lityńska A (2016) Folia Biol. (Kraków) 64 145-151. doi.: 10.3409/fb64_3.145.

Riboflavin reduces pro-inflammatory activation of adipocyte-macrophage co-culture. Potential application of vitamin B2 enrichment for attenuation of insulin resistance and metabolic syndrome development. Mazur-Bialy AI, Pocheć E (2016) Molecules. 21(12). pii: E1724.

Androgen receptor-mediated non-genomic effects of vinclozolin on porcine ovarian follicles and isolated granulosa cells: Vinclozolin and non-genomic effects in porcine ovarian follicles. Wartalski K, Knet-Seweryn M, Hoja-Lukowicz D, Tabarowski Z, Duda M (2016) Acta Histochem. 118: 377-86. doi: 10.1016/j.acthis.2016.03.008.

β1,6-branched complex-type N-glycans affect FAK signaling in metastatic melanoma cells. Pocheć E, Ząbczyńska M, Bubka M, Homa J, Lityńska A. (2016) Cancer Invest. 2;34(1):45-56.

Gal-3 does not suppress cisplatin-induced apoptosis in A-375 melanoma cells. Pokrywka M, Bubka M, Janik M, Pocheć E, Hoja-Łukowicz D, Lityńska A. (2016) Cell Biol Int. doi: 10.1002/cbin.10582. [Epub ahead of print]

Towards understanding the role of sialylation in melanoma progression. Kolasińska E, Przybyło M, Janik M, Lityńska A. Acta Biochim Pol. 2016, 63(3):533-541. Doi: 10.18388/abp.2015_1221

HMGB1 inhibition during zymosan-induced inflammation : the potential therapeutic action of riboflavin. Mazur-Biały Agnieszka Irena, Pocheć Ewa. Arch Immunol Ther Exp (Warsz) 2016, 64(2):171-176.

2015

HMGB1 Inhibition During Zymosan-Induced Inflammation: The Potential Therapeutic Action of Riboflavin. Mazur-Bialy AI, Pocheć E. (2015) Arch Immunol Ther Exp (Warsz). [Epub ahead of print]

Immunomodulatory effect of riboflavin deficiency and enrichment - reversible pathological response versus silencing of inflammatory activation. Mazur-Bialy AI, Pochec E, Plytycz B. (2015) J Physiol Pharmacol. 66(6):793-802.

Immunosuppressive Drugs Affect High-Mannose/Hybrid N-Glycans on Human Allostimulated Leukocytes. Pocheć E, Bocian K, Ząbczyńska M, Korczak-Kowalska G, Lityńska A. (2015) Anal Cell Pathol. 324980, http://dx.doi.org/10.1155/2015/324980.

Diverse expression of N-acetylglucosaminyltransferase V and complex-type β1,6-branched N-glycans in uveal and cutaneous melanoma cells. Pocheć E, Rydlewska M, Przybyło M, Lityńska A. (2015) Acta Biochim Pol. 62(2): 323-8

Aberrant glycosylation of αvβ3 integrin is associated with melanoma progression. Pocheć E, Bubka M, Rydlewska M, Janik M, Pokrywka M, Lityńska A. (2015) Anticancer Res. 35(4):2093-103.

Octylphenol induces changes in glycosylation pattern, calcium level and ultrastructure of bank vole spermatozoa in vitro. Kotula-Balak M, Tworzydlo W, Pochec E, Zarzycka M, Bilinska B. (2015) Toxicol In Vitro. 29(3):529-37

Increased progesterone production in cumulus-oocyte complexes of female mice sired by males with the Y-chromosome long arm deletion and its potential influence on fertilization efficiency. Kotarska K, Galas J, Przybyło M, Bilińska B, Styrna J. (2015) Reprod Sci. 22(2):242-9.

Flutamide alters β-catenin expression and distribution, and its interactions with E-cadherin in the porcine corpus luteum of mid- and late pregnancy. Grzesiak M, Mitan A, Janik ME, Knapczyk-Stwora K, Słomczyńska M. (2015) Histol Histopathol. 15:11630

2014

The lectin-binding pattern of nucleolin and its interaction with endogenous galectin-3. Hoja-Łukowicz D, Kedracka-Krok S, Duda W, Lityńska A. (2014) Cell Mol Biol Lett. 19(3):461-82

Overexpression of N-acetylglucosaminyltransferases III and V in human melanoma cells. Implications for MCAM N-glycosylation. Bubka M, Link-Lenczowski P, Janik M, Pocheć E, Lityńska A. (2014) Biochimie 103:37-49

Studies on primary uveal and cutaneous melanoma cell interaction with vitronectin.
Janik ME, Lityńska A, Przybyło M. (2014) Cell Biol Int. 38(8):942-52.

Is oestrogen an important player in melanoma progression? Janik ME, Bełkot K, Przybyło M. (2014) Contemp Oncol (Pozn) 18(5):302-6

2013

Expression of integrins α3β1 and α5β1 and GlcNAc β1,6 glycan branching influences metastatic melanoma cell migration on fibronectin. Pocheć E, Janik M, Hoja-Łukowicz D, Link-Lenczowski P, Przybyło M, Lityńska A. (2013) Eur J Cell Biol. 92(12):355-62

L1CAM from human melanoma carries a novel type of N-glycan with Galβ1-4Galβ1- motif. Involvement of N-linked glycans in migratory and invasive behaviour of melanoma cells. Hoja-Łukowicz D, Link-Lenczowski P, Carpentieri A, Amoresano A, Pocheć E, Artemenko KA, Bergquist J, Lityńska A.(2013) Glycoconj J. 30(3):205-25

2011

Glycans in melanoma screening. Part 2. Towards the understanding of integrin N-glycosylation in melanoma. Link-Lenczowski P, Lityńska A. (2011) Biochem Soc Trans. 39(1):374-7

Glycans in melanoma screening. Part 1. The role of β1,6-branched N-linked oligosaccharides in melanoma. Przybyło M, Lityńska A. (2011) Biochem Soc Trans. 39(1):370-3.

Octylphenol affects morphology and steroidogenesis in mouse tumor Leydig cells. Kotula-Balak M, Pochec E, Hejmej A, Duda M, Bilińska B. (2011) Toxicol In Vitro. 25(5) 1018-26

2010

Cell migration-The role of integrin glycosylation, Janik ME, Lityńska A, Vereecken P (2010) Biochim Biophys Acta 1800:545-555

Effect of alpha3beta1 and alphavbeta3 integrin glycosylation on interaction of melanoma cells with vitronectin, Janik ME, Przybyło M, Pocheć E, Pokrywka M, Lityńska A (2010) Acta Biochim Pol. 57(1):55-61

2009

The new face of nucleolin in human melanoma, Hoja-Łukowicz D, Przybyło M, Pocheć E, Drabik A, Silberring J, Kremser M, Schadendorf D, Laidler P, Lityńska A (2009) Cancer Immunol Immunother. 58(9):1471-80

Evaluation of the prognostic significance of serun galectin-3 in American Joint Committee on Cancer stage III and stage IV melanoma patients, Vereecken P, Awada A, Suciu S, Castro G, Morandini R, Lityńska A, Lienard D, Ezzedine K, Ghanem G, Heenen M (2009) Melanoma Res. 19:316-320

2008

Protein Glycosylation as Marker of Melanoma Progression, Lityńska A, Przybyło M, Hoja-Łukowicz D, Pocheć E, Kremser M, Ciołczyk-Wierzbicka D, Łabedź M, Laidler P (2008) Current Cancer Therapy Reviews 4(2):144-148

Beta1-6 branching of cell surface glycoproteins may contribute to uveal melanoma progression by up-regulating cell motility, Przybyło M, Pocheć E, Link-Lenczowski P, Lityńska A (2008) Mol Vis. 14:625-36

Characterisation of alpha3beta1 and alphavbeta3 integrin N-oligosaccharides in metastatic melanoma WM9 and WM239 cell lines, Kremser ME, Przybyło M, Hoja-Łukowicz D, Pocheć E, Amoresano A, Carpentieri A, Bubka M, Lityńska A (2008) Biochim Biophys Acta 1780:1421-1431

Tetraspanin CD151 regulates glycosylation of alpha3beta1 integrin, Baldwin G, Novitskaya V, Sadej R, Pochec E, Lityńska A, Hartmann C, Williams J, Ashman L, Eble JA, Berditchevski F (2008) J Biol Chem. 238(51):35445-35454

2007

Identification of proteins bearing beta1-6 branched N-glycans in human melanoma cell lines from different progression stages by tandem mass spectrometry analysis, Przybyło M, Matruszewska D, Pocheć E, Hoja-Łukowicz D, Lityńska A (2007) Biochim Biophys Acta 1770:1427-35

Age effect on human aortic valvular glycoproteins, Przybyło M, Stępień E, Pfitzner R, Lityńska A, Sadowski J (2007) Arch Med Res. 38:495-502

Oligosaccharde structures of N-cadherin from human normal and cancer bladder cell lines by matrix-assisted laser desorption mass spectrometry, Hoja-Łukowicz D, Lityńska A, Amoresano A, Ciołczyk-Wierzbicka D, Laidler P (2007) Acta Biologica Cracoviensia 49:31-39

2006

Characterization of glycosylation and adherent properties of melanoma cell lines, Laidler P, Lityńska A, Hoja-Łukowicz D, Łabędź M, Przybyło M, Ciołczyk-Wierzbicka D, Pocheć E, Trebacz E, Kremser E (2006) Cancer Immunol Immunother. 55:112-118

Characterization of the oligosaccharide component of alfa3beta1 integrin from human bladder carcinoma cell line T24 and its role in adhesion and migration, Pocheć E, Lityńska A, Bubka M, Amoresano A, Casbarra A (2006) Eur J Cell Biol. 85:47-57

Does glycosylation of melanoma cells influence their interactions with fibronectin? Lityńska A, Przybyło M, Pocheć E, Kremser E, Hoja-Łukowicz D, Sulowska U (2006) Biochimie 88:527-534

Identification of PNA-positive proteins in the primary uveal melanoma cell line by mass spectrometry, Hoja-Łukowicz D, Lityńska A, Pocheć E, Przybyło M, Kremser E, Ciołczyk-Wierzbicka D, Laidler P (2006) Acta Biol Cracov. 48:27-33

Skrypty:

Techniki badań fizjologicznych

Praca zbiorowa pod redakcją A. Lityńskiej i M.H. Lewandowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.

Popularnonaukowe:

Glikoproteiny w układzie odpornościowym: struktura i funkcja części cukrowej wybranych receptorów błonowych limfocytów T. Część I. Polak K, Pocheć E (2017) Post Biol Kom 44(2) [praca przyjęta do druku]

 

Glikoproteiny układu odpornościowego: rola glikanów antygenów zgodności tkankowej (MHC) oraz znaczenie galektyn w aktywacji i apoptozie limfocytów T. Część II. Polak K, Pocheć E (2017) Post Biol Kom 44(3) [praca przyjęta do druku]

 

Odkrycie komórek HeLa początkiem rewolucji w badaniach in vitro. Harańczyk N, Pocheć E (2016) Kosmos 65(1): 1-10

Dżdżownice jako źródło biologicznie aktywnych cząsteczek – właściwości przeciwnowotworowe białek dżdżownic, fakty i mity. Matejko S, Pocheć E, Homa J. (2016) Kosmos 65(1): 23-32

Rola glikozylacji białek układu odpornościowego. Ząbczyńska M, Pocheć E (2015) Postępy Biochemii 61(2)

W poszukiwaniu przyczyn czerniaka. Marczyńska D, Cichoń M (2014) Wszechświat nr 4-6

Śródbłonek - niedoceniany organ. Budowa i rola w procesach fizjologicznych. Trojan P, Janik M, Przybyło M (2014) Kosmos 63(4), 555-568

Regulacja procesu glikozylacji białek przez kaskadę cAMP. Surman M, Janik M (2014) Postępy Biochemii 60(3), 305-312

Budowa i funkcje biologiczne galektyny-3. Część I, Pokrywka M, Lityńska A (2010) Postępy Biologii Komórki, 37:677-684

Budowa i funkcje biologiczne galektyny-3. Część II, Pokrywka M, Lityńska A (2010) Postępy Biologii Komórki, 37:685-697

Szczepionki antynowotworowe: światełko w tunelu? Kielar M, Trębacz E (2007) Służba Zdrowia, 24 września, str. 22-25.

Nauka kontra bioterroryzm: przewidzieć nieprzewidywalne. Kielar M, Trębacz E (2007) Służba Zdrowia, 10 września, str. 36-38.

Inżynieria biologiczna: maszyny które żyją. Kielar M, Trębacz E (2007) Służba Zdrowia, 16 lipca, str. 30-31.

Rola metaloproteinaz (MMPs) i ich tkankowych inhibitorów (TIMPs) w rozwoju czerniaka złośliwego człowieka. Trębacz E (2006) Wszechświat 107: nr 4-6, str.106-109.

Białka adhezyjne w rozwoju czerniaka. Link-Lenczowski P. (2006)Wszechświat 107: nr 1-3, str. 27-31.

Leki proteinowe i peptydowe. Terapeutyczne zastosowanie polimerów PSA i mPEG. Kielar M, Trębacz E (2006) Służba Zdrowia 59-63/2006, 7 sierpnia, str. 34-37.

Leki cukrowe: słodkie owoce glikobiologii. Kielar M, Trębacz E (2006) Służba Zdrowia 88-91/2006, 20 listopada, str. 34-36.

Rozdziały w książkach

Zastosowanie metody LC-MS do proteomicznej analizy mikropęcherzyków błonowych, w Metody analityczne w nauce – wybrane przykłady. Surman M, Szwed S, Hoja-Łukowicz D, Przybyło M (2017), pod red. Pizoń J., Maciąg M., Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin, ISBN 978-83-65598-84-4

 

Cadherins and their role in malignant transformation: implications for skin cancer progression, w: Human Skin Cancer, Potential Biomarkers and Therapeutic Targets. Janik MJ, Hoja-Łukowicz D, Przybyło M (2016), pod red. Blumenberg M., InTech, DOI: 10.5772/64666.

 

Glycosylation of integrins in melanoma progression, w Human Skin Cancer, w: Potential Biomarkers and Therapeutic Targets, Pocheć E, Lityńska A (2016), pod red. Blumenberg M., InTech, ISBN 978-953-51-4823-4

 

Promieniowanie ultrafioletowe: O co tyle hałasu? Przybyło M, Janik ME, Szajda SD, Minarowski Ł, Waszkiewicz N, Hoja-Łukowicz D. W:Zapobieganie chorobom nowotworowym, red.: Szajda SD, Waszkiewcz N, Zwierz K, Ładny JR. 2016 Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży str. 40-67. ISBN: 978-83-939290-3-0

Czerniak - najbardziej złośliwy nowotwór skóry Janik ME, Hoja-Łukowicz D, Szajda SD, Waszkiewicz N, Przybyło M. W:Zapobieganie chorobom nowotworowym, red.: Szajda SD, Waszkiewcz N, Zwierz K, Ładny JR. 2016 Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży str. 87-113. ISBN: 978-83-939290-3-0

Bitter sweetness of malignant melanoma: deciphering the role of cell surface glycosylation in tumour progression and metastasis, w: Human Skin Cancer, Potential Biomarkers and Therapeutic Targets, Przybyło M, Janik ME, Hoja-Łukowicz D (2016), pod red. Blumenberg M., InTech, DOI: 10.5772/64406.

» Doniesienia zjazdowe

2017

 

Adipomyokine irisin as an effective factor in fight against macrophage-derived oxidative stress. Kozłowska K, Pocheć E, Mazur-Biały A, III International Conference of Cell Biology "The versatility of cell biology research in life science", Krakow 2017

 

Proteins identified in ectosomes isolated from human melanoma WM1205Lu cells. Surman M, Szwed S, Hoja-Łukowicz D, Kedracka-Krok S, Przybyło M, III International Conference of Cell Biology "The versatility of cell biology research in life science", Krakow 2017

 

Zastosowanie metody LC-MS w analizie proteomicznej mikropęcherzyków błonowych. Surman M, Szwed S, Hoja-Łukowicz D, Przybyło M, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie”, Lublin 2017

 

O-GlcNAcylation in melanoma. Hoja-Łukowicz D., Szwed S, Surman M, Hryc J, Przybyło M, Lityńska A, Hoja-Łukowicz D, XXXI Ogólnopolskie Seminarium “Mechanizmy Służące Utrzymaniu Życia i Regulacji Fizjologicznych”, Kraków 2017

 

The sweet side of melanoma (wykład). Hoja-Łukowicz D. XXXI Ogólnopolskie Seminarium “Mechanizmy Służące Utrzymaniu Życia i Regulacji Fizjologicznych”, Kraków 2017

 

Zmiany fukozylacji białek surowicy w autoimmunizacyjnym zapaleniu tarczycy typu Hashimoto. Ząbczyńska M, Link-Lenczowski P, Rydlewska M, Turek-Jabrocka R, Trofimiuk-Müldner M, Hubalewska-Dydejczyk A, Lityńska A, Pocheć E, VII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, Kraków, 27.05.2017

 

Optimization of CD4+CD25+ T cell isolation from human blood: the difference in the content of activated T-helper cells between Hashimoto's thyroidits and healthy donors. Ząbczyńska M, Polak K, Kozłowska K, Bocian K, Sokołowski G, Trofimiuk-Mȕldner M, Pocheć E, XXVI International Symposium "Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism", Kraków, 16.09.2017

 

2016

 

Reorganisation of glycosylation pattern and changes in motility parameters of bank vole spermatozoa treated with octylphenol - an in vitro approch. Kotula-Balak M, Pocheć E, Hejmej A, Zarzycka M, Sawka P, Bilińska B, 19th European Testis Workshop, June 11-15 2016, Saint-Malo, France

 

Analiza lektynowa glikozylacji IgG w chorobie Hashimoto, Kozłowska K, Rydlewska M, Pocheć E, Turek-Jabrocka R, Trofimiuk-Müldner R, Hubalewska-Dydejczyk A, Lityńska A, XXX Ogólnopolskie Seminarium „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych”, 25.06.2016, Kraków

 

N-glycosylation of serum proteins in Hashimoto thyroiditis. Ząbczyńska M, Link-Lenczowski P, Rydlewska M, Turek-Jabrocka R, Trofimiuk-Müldner M, Hubalewska-Dydejczyk A, Pocheć E, Lityńska A, 2nd Congress of Polish Biochemical Society and Polish Cell Biology Society to the 2nd Congress of Polish Biochemistry, Cell biology, Biotechnology and Bioinformatics “Bio2016", Wrocław, 13-16.09.2016

 

Interplay of genetic and environmental factors, N-glycosylation of plasma immunoglobulin G (IgG) and immune traits in autoimmune thyroid diseases (AITD), Martin TC, Šimurina M, Mangino M, Rydlewska M, Roederer M, Ząbczyńska M, Ugrina I, Trbojević-Akmačić I, Burri A, Turek-Jabrocka R, Nestle FO, Tadijanović M, Trofimiuk-Müldner M, Hubalewska-Dydejczyk A, Lityńska A, Walsh JP, Pochec E, Wilson SG, Spector TD, Lauc G, 66th Annual Meeting of the American Society of Human Genetics, October 18-20 2016, Vancouver, Canada

 

Glycosylation in melanoma. Hoja-Łukowicz D, 2nd Congress of Polish Biochemical Society and Polish Cell Biology Society to the 2nd Congress of Polish Biochemistry, Cell biology, Biotechnology and Bioinformatics “Bio2016", Wrocław, 13-16.09.2016, pp. 189

Profilaktyka nowotworów skóry. Przybyło M, Janik M, Hoja-Łukowicz D, Chojnowska S, Konferencja Naukowa ‘Profilaktyka nowotworów’, Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, Łomża, 21.04. 2016, nie ma materiałów konferencyjnych

Proteins identified in ectosomes isolated from human melanoma WM266-4 cells. Przybyło M, Surman M, Kędracka-Krok S, Szwed S, Hoja-Łukowicz D, 2nd Congress of Polish Biochemical Society and Polish Cell Biology Society to the 2nd Congress of Polish Biochemistry, Cell Biology, Biotechnology and Bioinformatics “Bio2016", Wrocław, 13-16.09.2016, pp. 42

Filamina A oddziałowuje z lektną PHA-L w komórkach czerniaka. Rzeszowski B, Lityńska A, Hoja-Łukowicz D, XXX Ogólnopolskie Seminarium „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych”, 25.06.2016, Kraków, pp. 135-136

Charakterystyka reszt cukrowych białek ektososmalnych wybranych linii komórkowych ludzkiego czerniaka. Surman M, Hoja-Łukowicz D, Ryznar B, Wiśniewska A, Wrona M, Przybyło M, XXX Ogólnopolskie Seminarium „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych”, 25.06.2016, Kraków, pp. 131-133

Profil sjalilacji białek ektosomów uwalnianych przez komórki ludzkiego czerniaka linii WM266-4. Szwed S, Hoja-Łukowicz D, Lityńska A, Przybyło M, XXX Ogólnopolskie Seminarium „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych”, 25.06.2016, Kraków, pp. 134-135

2015

Analiza glikozylacji leukocytów w chorobie Hashimoto. Rydlewska M, Kozłowska K, Pocheć E, Turek-Jabrocka R, Trofimiuk-Müldner M, Hubalewska-Dydejczyk A, Anna Lityńska, III Konferencja Studencka Biologii Medycznej Biofuzje, Warszawa, 22-24.05.2015

2014

Glikozylacja integryny αvβ3 zmienia się w progresji czerniaka skóry. Żołnierczyk K, Pocheć E, Lityńska E. XXVIII Ogólnopolskie Seminarium „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych", Kraków 2014

Leki immunosupresyjne zmieniają ekspresję białek adhezyjnych w ludzkich leukocytach. Ząbczyńska M, Pocheć E, Bocian K, Żołnierczyk K, Lityńska A, XXVIII Ogólnopolskie Seminarium „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych", Kraków 2014

High-mannose type N-glycosylation of β integrins in human leukocytes is influenced by rapamycin. Ząbczyńska M, Pocheć E, Bocian K, Lityńska A. 1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics BIO 2014, Warszawa 2014

2013

Expression and glycosylation of alfa-v-beta-3 integrin in melanoma cells from different stages of progression. Żołnierczyk K, Rydlewska M, Pocheć E, Janik M, Lityńska A. The XXII International Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology, Krakow 2013

Melanoma cell culture density influences protein expression and glycosylation. Porada I, Gach P, Pocheć E, Link-Lenczowski P, Lityńska A, The XXII International Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology, Krakow 2013

Adrenaline as possible regulator of melanoma cells migration. Janik M, Szlęzak D, Lityńska A. The XXII International Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology, Krakow 2013

The change in the glycosylation of human monocytes in immunosuppressive environment. Bocian K, Pocheć E, Dolińska M, Korczak-Kowalska G. 16th European Society for Organ Transplantation (ESOT) Congress, 8 – 11 September 2013, Vienna, Austria

The change in the glycosylation of human leukocytes in immunosuppressive environment. Bocian K, Pochec E, Dolińska M, Korczak-Kowalska G. 15th International Congress of Immunology (ICI), 22 – 27 August 2013, Milan, Italy

2012

Immunosuppressive drugs influence glycosylation of human immune cells in MLR culture. Pochec E, Bocian K, Popek M, Litynska A. 37th FEBS Congress, Sevilla, Spain, Sep 2012

Octylphenol affects expression of 3β-hydroxysteroid dehydrogenase and androgen receptor in mouse tumor Leydig cells. Kotula-Balak M, Hejmej A, Pochec E, Łydka M, Bilinska B. The XXI International Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology, Krakow 2012

Cytotoxic effect of earthworm coelomic fluids on melanoma cells. Pocheć E, Kwaśniak J, Krzywicka M, Homa J. 21st Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology, Cracow, Poland 2012

The impact of tunicamycin on primary uveal and cutaneous melanoma cells. Przybyło M, Janik M, Litynska A. 22nd IUBMB Congress/37th FEBS Congress Location: Seville, SPAIN 2012 (IUBMB; FEBS)

Translocation of phosphorylated Galectin-3 between nucleus and cytoplasm after cisplatin treatment. Pokrywka M, Janik M, Lityńska A. The first Polish-German Biochemical Societies Joint Meeting, Poznań 2012

2011

Octylphenol affects expression of 3β-hydroxysteroid dehydrogenase and androgen receptor in mouse tumor Leydig cells. Kotula-Balak M, Hejmej A, Pochec E, Łydka M, Bilinska B. 20st Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology, Cracow, Poland 2011

Cancer-related L1 glycans profiling in melanoma cells – wykład, Hoja-Łukowicz D, 2nd Congress of Biochemistry and Cell Biology, 46th Meeting of the Polish Biochemical Society and 11th conference of the Polish Cell Biology Society, Krakow 2011.

beta1,6 glycosylation of cell surface receptors influences on melanoma migration on fibronectin - prezentacja ustna, Pocheć E, Janik ME, Hoja-Łukowicz D, Przybyło M, Lityńska A, 2nd Congress of Biochemistry and Cell Biology, 46th Meeting of the Polish Biochemical Society and 11th conference of the Polish Cell Biology Society, Krakow 2011.

Influence of cisplatin, dacarbazine and etoposide on human melanoma cell lines with different galectin-3 expression, Pokrywka M, Lityńska A, 2nd Congress of Biochemistry and Cell Biology, 46th Meeting of the Polish Biochemical Society and 11th conference of the Polish Cell Biology Society, Krakow 2011.

The impact of beta1,6 branched N-oligosaccharides on primary melanoma cell adhesion to HUVEC, Przybyło M, Pocheć E, Janik ME, Sokół E, Lityńska A, 2nd Congress of Biochemistry and Cell Biology, 46th Meeting of the Polish Biochemical Society and 11th conference of the Polish Cell Biology Society, Krakow 2011.

GnT-III and GnT-V overexpression affects in vitro phenotype of human melanoma cells, Bubka M, Lityńska A,2nd Congress of Biochemistry and Cell Biology, 46th Meeting of the Polish Biochemical Society and 11th conference of the Polish Cell Biology Society, Krakow 2011.

Prostaglandin E2 signalling in cumulus cells surrounding oocytes of female mice sired by fathers with the deleted Y chromosome (B10.BR-Ydel),Kotarska K, Lenartowicz M, Przybyło M, Styrna J, 2nd Congress of Biochemistry and Cell Biology, 46th Meeting of the Polish Biochemical Society and 11th conference of the Polish Cell Biology Society, Krakow 2011.

SIgA glycosylation profile - age related comparison, Bartosik A, Hoja-Łukowicz D, Lityńska A
20th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Cracow 2011.

Galectin-3 - a multifunctional protein, Lityńska A, Pokrywka M, 20th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Cracow 2011.

Expression and localization of galectin-3 in human melanoma cell lines, Pokrywka M, Lityńska A, 20th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Cracow 2011.

Glycans of SIgA isolated form human saliva, Stasiowska A, Hoja-Łukowicz D, Lityńska A, 20th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Cracow 2011.

2010

Primary human melanoma cell interaction: role of glycosylation, Fudali M, Przybyło M, Janik ME, Lityńska A, 19th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Cracow 2010.

Nucleolin as a novel lignad for galectin-3, Hoja-Łukowicz D, Lityńska A, Duda W, 19th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Cracow 2010.

Primary human melanoma cell interaction with vitronectin: role of integrins, Sokół E, Przybyło M, Janik ME, Lityńska A, 19th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Cracow 2010.

Does glycosylation of melanoma cell influence FAK phophorylation? Pocheć E, Opioła K, Bubka M, Lityńska A, 19th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Cracow 2010.

GnT-III overexpression alters the activity of GnT-V, Bubka M, Link-Lenczowki P, Lityńska A, 45th Annual Meeting of the Polish Biochemical Society, Wisła 2010.

The glycomic analysis of melanoma cells at different stages of progression, Link-Lenczowki P, Butters TD, Lityńska A, Conference of National Cancer Research Institute, Liverpool, England 2010.

Sweet secrets of melanoma: oligosaccharide impact on disease progression - prezentacja ustna, Przybyło M, 45th Annual Meeting of the Polish Biochemical Society, Wisła 2010.

Glycans in melanoma screening: Part I - prezentacja ustna, Przybyło M ,Euro Glycosciences Forum, Wierzba, Poland 2010.

Glycans in melanoma screening: Part II - prezentacja ustna, Link-Lenczowki P, Euro Glycosciences Forum, Wierzba, Poland 2010.

2009

The involvment of alpha3beta1, alpha5beta1 and alphavbeta3 integrins in human metastatic melanoma cell migration, Adamczyk M, Pocheć E, Link-Lenczowki P, Lityńska A, 18th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Cracow 2009.

Glycosylation pattern of membrane proteins in WM-1205 LU and WM793 human melanoma cell lines, Pokrywka M, Kremser M, Lityńska A, 18th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Cracow 2009.

Glycosylation of melanoma nucleolin, Duda W, Hoja-Łukowicz D, Lityńska A, 18th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Cracow 2009.

The qualitative and quantitative analysis of integrin alpha3beta1 glycosylation in melanoma cells at different stages of progression, Sokołowicz M, Link-Lenczowki P, Lityńska A, 18th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Cracow 2009.

Influence of swainsonine on melanoma cells adhesion and migration, Pocheć E, Adamczyk M, Kremser M, Przybyło M, Lityńska A, VII Konferencja Cytomertia w Diagnostyce Lekarskiej, Poznań 2009.

2008

N-glycans structures of L1-CAM molecule from human meloma cells, Hoja-Łukowicz D, Link-Lenczowki P, Pocheć E, 17th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Cracow 2008.

Receptors involved in WM9 and WM239 melanoma cell lines adhesion to vitronectin: the role of uPAR, Kremser M, Kijowska M, Przybyło M, Lityńska A, 17th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Cracow 2008.

Glycosylation pattern of non-muscle myosin heavy chain from human melanoma cells, Hoja-Łukowicz D, Link-Lenczowki P, Pocheć E, 17th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Cracow 2008.

The sialic acid story - impact of Sia alpha2-3Gla and Sia alpha2-6Gal/GalNAc structures on human melanoma cells adhesion and migration, Trębacz E, Przybyło M, Lityńska A, Berghausen K, 17th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Cracow 2008.

N-oligosaccharides of alpha3beta1 and alphavbeta3 integrins in metastatic melanoma WM9 and WM239 cell lines, Przybyło M, Kremser M, Hoja-Łukowicz D, Pocheć E, Amoresano A, Carpentieri A, Bubka M, Lityńska A, Congress of Biochemistry and Cell Biology, 43rd Meeting of the Polish Biochemical Society and 10th conference of the Polish Cell Biology Society, Olsztyn 2008.

Nucleolin: a new player in melanoma? Hoja-Łukowicz D, Pocheć E, Kremser M, Przybyło M, Lityńska A, Laidler P, Congress of Biochemistry and Cell Biology, 43rd Meeting of the Polish Biochemical Society and 10th conference of the Polish Cell Biology Society, Olsztyn 2008.

The role of selected integrins in human melanoma cells progression, Garula K, Gil D, Przybyło M, Laidler P, Congress of Biochemistry and Cell Biology, 43rd Meeting of the Polish Biochemical Society and 10th conference of the Polish Cell Biology Society, Olsztyn 2008.

An in vitro model for studying the role of N-glycosylation alterations in cancer development, Bubka M, Link-Lenczowski P, Lityńska A, CNRI, Birmigham, Wielka Brytania

2007

The role of alpha3beta1 and alpha5beta1 integrins in uveal and cutaneous melanoma cell adhesion and migration, Pocheć E, Link-Lenczowski P, Przybyło M, Lityńska A, 16th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Cracow 2007.

Lectin-binding to cell adhesion molecule L1 from human melanoma cell lines, Trębacz E, Pocheć E, Hoja-Łukowicz D, Gomułka A, Krawczyk M, Lityńska A, 16th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Cracow 2007.

Altered sialylation of FN receptors in three melanoma cell lines, Trębacz E, Hoja-Łukowicz D, Pocheć E, Kremser M, Lityńska A, 16th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, Cracow 2007.

Laminin-5 - integrin interaction signals through PI3-kinase and AKT to promote melanoma cell migration, Gil D, Garula K, Przybyło M, Laidler P, 6th Parnas Conference Molecular mechanisma of Cellular Signalling,Krakow May 30 - June 2. Acta Biochim Pol 54, suppl. 2, 14-15.

Does expression of integrin alpha5beta1 on the cell surface correlate with melanoma progression? Trębacz E, Kielar M, 1st International Conference Medical biology and Human Life. Kraków, October 19-20, 2007. J Physiol Farmacol 58, suppl 4, 93.

» Tematyka prac magisterskich

Tematyka prac magisterskich w naszym Zakładzie obejmuje problemy izolacji glikoprotein i analizy ich części cukrowej z zastosowaniem nowoczesnych metod biologii molekularnej i biochemii, a także badanie wpływu glikozylacji na funkcje białek adhezyjnych. Podobnej tematyki dotyczą przygotowywane prace licencjackie

Pracujemy na modelach nowotworowych - linie czerniaka ludzkiego o różnym stopniu złośliwości.
 

Wymagania wobec studentów:

- znajomość języka angielskiego (większość literatury jest dostępna tylko w tym języku, jakkolwiek zawsze służymy pomocą przy jej zgłębianiu)
- zaliczenie kursów: biochemia, biologia komórki, fizjologia zwierząt
- obsługa w zakresie podstawowym komputera a w szczególności pakietu MS Office (Word, Excel)
- umiejętność pracy w zespole

» Kursy

Biochemia

- kurs obowiązkowy - semestr zimowy
Prowadzący: prof. dr hab. Anna Lityńska

Kierunek Biologia (WBNZ-725),

więcej informacji: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=WBNZ-725


kierunek Neurobiologia (WBl-IZ-NE/012),

więcej informacji: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=WBl-IZ-NE%2F012

 

Glikobiologia (WBNZ 333)

Prowadzący: prof. dr hab. Anna Lityńska
więcej informacji: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=WBNZ-333

 

Białka adhezyjne - struktura i funkcja (WBNZ 464)

Prowadzący: prof. dr hab. Anna Lityńska
więcej informacji: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=WBNZ-464

» Materiały dla studentów

Dostępne na platformie PEGAZ