Zasady występowania o Nagrody PRM i MNiSW

Zasady występowania o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przypadku gdy wnioskodawcą jest Rada Wydziału lub Dziekan:

  1. Rada Instytutu proponuje po 1 kandydacie do Nagrody, w każdej z kategorii.
  2. Kolegium Dziekańsko-Dyrektorskie spośród zgłoszonych kandydatów wybiera po 1 kandydacie, w każdej kategorii, z dziedziny nauk biologicznych i w każdej kategorii z dziedziny nauk o Ziemi.
  3. Dwie wybrane kandydatury, po 1 w każdej dziedzinie i w każdej kategorii są przedstawiane przez Dyrektorów właściwych Instytutów na Radzie Wydziału.
  4. W recenzjach prac doktorskich, osób starających się o przyznanie Nagrody muszą znajdować się wnioski obu recenzentów o wyróżnienie.

Dotyczy to prac doktorskich przygotowywanych zgodnie z zapisami Ustawy obowiązującymi od dnia 01.10.2011 r. (Ustawa z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003 r., nr 65, poz. 595, Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 455).