Konkurs na stypendium dla uczestnika studiów doktoranckich w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych na WBiNoZ w zakresie biologii

Warunki zatrudnienia:

- kandydat powinien być uczestnikiem studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego,

- doktorant powinien wykazywać się wiedzą z zakresu glikobiologii i immunologii, znajomością technik biologii molekularnej i biochemii (izolacja RNA, real time PCR, SDS-PAGE, Western blotting, lektynoprecypitacja) stosowanych do analizy glikozylacji komórek, posiadać doświadczenie w hodowli komórek in vitro oraz wykazywać się dobrą znajomością języka angielskiego.

Opis zadań:

Doktorant będzie uczestniczył w realizacji projektu "Glikozylacja białek limfocytów T pomocniczych w chorobach autoimmunizacyjnych tarczycy: charakterystyka zmian zachodzących w przebiegu chorób i rola cytokin w regulacji glikozylacji" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Podstawowym celem projektu jest ocena glikozylacji limfocytów T w chorobach autoimmunizacyjnych tarczycy oraz określenie roli cytokin w regulacji glikozylacji.

Obowiązki doktoranta:

- gromadzenie próbek krwi od pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa oraz zdrowych dawców,

- izolacja limfocytów T CD4+ z użyciem sortera magnetycznego,

- analiza ekspresji glikozylotransferaz,

- analiza glikanów w oparciu o technikę lektynową oraz NP-HPLC,

- hodowle pierwotne leukocytów oraz testy komórkowe,

- opracowanie wyników do publikacji w czasopismach naukowych i prezentacji na konferencjach naukowych.

Warunki stypendium:

Stypendium w wysokości 1800 PLN/miesiąc na okres 40 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Kandydat powinien dostarczyć następujące dokumenty:

- podanie zawierające oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016r., poz. 922 j. t.)”,

- życiorys uwzględniający dorobek naukowy oraz informacje o wyróżnieniach wynikających z prowadzonych badań,

- opinię pracownika naukowego.

Zgłoszenia proszę przesyłać w formie:

- elektronicznej na adres: ewa.pochec@uj.edu.pl lub

- papierowej na adres: Ewa Pocheć, Zakład Biochemii Glikokoniugatów, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

Termin wpływu dokumentów: 29 września 2017 roku, godz. 11.00. Wybór kandydatów nastąpi na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2017 roku.

Pytania proszę kierować na adres e-mailowy kierownika projektu: ewa.pochec@uj.edu.pl

Published Date: 11.09.2017
Published by: Małgorzata Biel