Tematy zadań badawczych ze środków przyznanych na działalność statutową

Tematy zadań badawczych planowanych do realizacji w 2018 r.

Tematy zadań badawczych planowanych do realizacji w 2018 r. ze środków przyznanych na działalność statutową, zatwierdzone podczas posiedzenia Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 17.10.2017 r.

Instytut Botaniki

Tematy nowe:

 1. Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na zróżnicowanie oraz dynamikę zbiorowisk i populacji roślin i grzybów.
 2. Historyczne i genetyczne uwarunkowania zmienności flory i roślinności Karpat
 3. i obszarów przyległych.
 4. Historia myśli i badań botanicznych.
 5. Badania nad strukturą, przemianami i procesami sukcesji zachodzącymi w tundrze arktycznej, adaptacjami porostów do skrajnych warunków siedliskowych oraz dokumentacja rozwoju i dokonań polskiej polarystyki.

Tematy kontynuowane

 1. Budowa i rozwój wybranych taksonów Angiospermae. Badania in vivo i in vitro.
 2. Taksonomia, chorologia, ekologia i ewolucja kopalnych i współczesnych gatunków roślin i grzybów w Eurazji.

Instytut Nauk o Środowisku

 1. Bioróżnorodność, czynniki ją kształtujące i ochrona
 2. Ewolucja strategii życiowych organizmów
 3. Funkcjonowanie ekosystemów w warunkach antropopresji
 4. Informacja, komunikacja i edukacja w zakresie problematyki środowiskowej
 5. Zachowanie i biologia organizmów na tle środowiska
 6. Genetyczne podłoże adaptacji
 7. Wydawanie czasopisma: Acta Protozoologica

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

Tematy kontynuowane:

 1. Regulacja hormonalna funkcji komórek gonadalnych in vitro i in vivo.
 2. Badania struktury i zmienności glikoprotein. Znaczenie glikolizacji białek w progresji nowotworowej badanej przez zdolności adhezyjne, migracyjne i inwazyjne.
 3. Żywieniowe i środowiskowe uwarunkowania rozrodu samic.
 4. Badania odporności w aspekcie ewolucyjnym.
 5. Wpływ czynników genetycznych na gametogenezę i wczesne etapy rozwoju u myszy.
 6. Badania anatomo-antropologiczne, fizykochemiczne i chemiczne populacji pradziejowych. Badania stanu biologicznego populacji dzieci i młodzieży oraz  dorosłych z terenu Polski południowej.
 7. Filogeneza i ewolucja ślimaków (Rissooidea).
 8. Biologia rozwoju - organizacja jajników, oogeneza, wczesne etapy rozwoju zarodkowego wybranych grup bezkręgowców i kręgowców.
 9. Elektrofizjologiczne badania wybranych ośrodków mózgowia ssaków.
 10. Mechanizmy molekularne procesów różnicowania się, plastyczności oraz odporności i detoksykacji w różnych typach komórek eukariotycznych.
 11. Różnorodność biologiczna bezkręgowców.
 12. Określenie odpowiedzi  komórek hematopoetycznych na działanie związków chemicznych o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych.
 13. Wpływ diety wysokotłuszczowej, ketogenicznej na układ nerwowy.

Tematy nowe:

 1. Morfologiczne i genetyczne zróżnicowanie wybranych grup kręgowców i bezkręgowców.

Tematy zadań badawczych planowanych do realizacji w 2017 r.

Tematy zadań badawczych planowanych do realizacji w 2017 r. ze środków przyznanych na działalność statutową, zatwierdzone podczas posiedzenia Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 18.10.2016 r.

Instytut Botaniki

Kontynuowane zadania badawcze:

 1. Fitogeograficzne i filogeograficzne podstawy regionalizacji Karpat i obszarów  przyległych z uwzględnieniem procesów genetycznych wybranych populacji roślin.
 2. Historyczne i kulturowe aspekty botaniki.
 3. Analiza antropogenicznych przemian flory i roślinności oraz dynamiki zbiorowisk roślinnych.

Nowe tematy:

 1. Badania nad strukturą, przemianami i procesami sukcesji zachodzącymi w tundrze arktycznej, adaptacjami porostów do skrajnych warunków siedliskowych, ekologią i biogeografią śluzowców oraz dokumentacja rozwoju i dokonań polskiej polarystyki.
 2. Budowa i rozwój wybranych taksonów Angiospermae. Badania in vivo i in vitro.
 3. Taksonomia, chorologia, ekologia i ewolucja kopalnych i współczesnych gatunków roślin i grzybów w Eurazji.

Instytut Nauk o Środowisku

 1. Bioróżnorodność, czynniki ją kształtujące i ochrona
 2. Ewolucja strategii życiowych organizmów
 3. Ekotoksykologia i monitoring środowiskowy
 4. Funkcjonowanie ekosystemów w warunkach antropopresji
 5. Informacja, komunikacja i edukacja w zakresie problematyki środowiskowej
 6. Zachowanie i biologia organizmów na tle środowiska
 7. Genetyczne podłoże adaptacji
 8. Wydawanie czasopisma: Acta Protozoologica

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

Kontynuowane zadania badawcze:

 1. Morfologiczne i genetyczne zróżnicowanie niższych kręgowców i bezkręgowców
 2. Regulacja hormonalna funkcji komórek gonadalnych in vitro i in vivo
 3. Badania struktury i zmienności glikoprotein. Znaczenie glikozylacji białek w progresji nowotworowej badanej poprzez zdolności adhezyjne, migracyjne i inwazyjne.
 4. Żywieniowe i środowiskowe uwarunkowania rozrodu samic
 5. Badania odporności w aspekcie ewolucyjnym
 6. Wpływ czynników genetycznych na gametogenezę i wczesne etapy rozwoju u myszy.
 7. Badania anatomo-antropologiczne, fizykochemiczne i chemiczne populacji pradziejowych. Badania stanu biologicznego populacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Polski południowej
 8. Badania biogeograficzne i systematyczne nad neotropikalnymi gatunkami owadów z rzędu motyli (Lepidoptera) obszaru Andów. Taksonomia i filogenetyka owadów z rzędu motyli (Lepidoptera)  regionu afrotropikalnego   
 9. Filogeneza i ewolucja ślimaków (Rissooidea)
 10. Biologia rozwoju - organizacja jajnika, oogeneza i wczesne etapy rozwoju zarodkowego  wybranych grup bezkręgowców i kręgowców
 11. Elektrofizjologiczne badania wybranych ośrodków mózgowia ssaków
 12. Mechanizmy molekularne procesów różnicowania się, plastyczności oraz odporności i detoksykacji w różnych typach komórek eukariotycznych
 13. Różnorodność biologiczna bezkręgowców
 14. Określenie odpowiedzi komórek hematopoetycznych na działanie związków chemicznych  o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych

Nowe zadanie:

 1. Wpływ diety wysokotłuszczowej, ketogenicznej na układ nerwowy